Sejm rozpoczął kolejne obrady
18 lutego, 2015
"Zna przepisy bezpieczeństwa, więc kieruje bez szaleństwa.” – kolejna edycja konkursu „Zwierzak za kierownicą”
26 lutego, 2015

Rada Ochrony Pracy o bezpieczeństwie w kopalniach i aktywizacji bezrobotnych

Kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, odbyło się dziś w Warszawie.

ROP wyraziła zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa pracy w kopalniach odkrywkowych i „otworowych”. Jak bowiem wynika z informacji Państwowej Inspekcji Pracy, wśród przyczyn wypadków przy pracy w kopalniach odkrywkowych zbadanych przez inspektorów PIP w latach 2012-2014 przyczyny organizacyjne stanowiły aż 49% (w tym brak nadzoru nad pracownikami, niewłaściwa koordynacja prac zespołów ludzkich, brak instrukcji bhp, dopuszczanie do pracy maszyn i urządzeń technicznych bez wymaganych przeglądów, brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników w zakresie bhp, dopuszczenie do pracy pracowników z przeciwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich). Przyczyny ludzkie tych wypadków stanowią 46% (w tym nieprawidłowe lub niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika), zaś 5% to przyczyny techniczne.

Kontrole przeprowadzone przez inspektorów PIP w 88 zakładach zajmujących się odkrywkowym wydobywaniem kopalin mineralnych, z których 72 to zakłady małe lub mikro wskazują, że stan bhp i przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest w nich niezadowalający. W szczególności, w 55% tych zakładów występują nieprawidłowości w zakresie szkoleń pracowników i pracodawców w zakresie bhp, w 36% uchybienia w ocenie ryzyka zawodowego, a w 50% w oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc niebezpiecznych, w tym dróg transportowych. Poważne braki i uchybienia w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń technicznych występują w 48%, a w zakresie urządzeń i instalacji energetycznych aż w 78% kontrolowanych zakładów. W kontrolowanych kopalniach otworowych do dominujących nieprawidłowości należy brak oznakowania miejsc składowania materiałów, niepełne oznakowanie miejsc niebezpiecznych i ciągów komunikacyjnych, brak lub nieprawidłowe oznakowanie umożliwiające identyfikację maszyn, niepełne osłony elementów napędowych, brak ocen dla użytkowanych maszyn w zakresie spełniania wymagań minimalnych bhp oraz nieprawidłowości w zakresie organizacji prac przy urządzenia elektroenergetycznych.

Rada wyraziła ponadto opinię na temat wniosku głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz dotyczącego zamiaru odwołania Tomasza Gdowskiego ze stanowiska okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z zajmowanego stanowiska.

Kierowana przez posłankę Mrzygłocką rada zapoznała się także z materiałem „Dostosowanie środowiska pracy jako istotny element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (ramowe wytyczne)” przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.