Trzy pracowite dni przed posłami – kolejne posiedzenie Sejmu RP
10 października, 2012
Po abolicji renta do zwrotu
11 października, 2012

Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność będzie łatwiej – Izabela Katarzyna Mrzygłocka o zmianach w Kodeksie pracy i niektórych innych ustawach

Podczas pierwszego dnia trwającego właśnie 23. posiedzenia Sejmu RP posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka zaprezentowała stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Z planowanych zmian powinni się cieszyć przedsiębiorcy – posłowie chcą bowiem, aby proces rejestrowania działalności gospodarczej był prostszy i krótszy.
Oto pełna treść wystąpienia Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w tej sprawie:
W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 720.
Wielokrotnie spotykamy się z opiniami, że obowiązki i procedury obciążające podmioty rozpoczynające działalność, a w szczególności przedsiębiorców są zbyt skomplikowane i żmudne. Przedsiębiorstwa napotykają różne bariery, które utrudniają ich powstawanie i rozwój, a to wpływa na sytuację na rynku pracy. Projekt przedmiotowej ustawy przewiduje uproszczenie i ograniczenie do minimum niezbędnych formalności przy jednoczesnym zagwarantowaniu organom administracji publicznej skutecznego wykonywania ich obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych. Przez uchylenie dwóch przepisów w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a mianowicie art. 209 i art. 283 § 2 pkt 1, oraz wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ustawie o statystyce publicznej oraz ustawie o zasadach ewidencji podatników i płatników zostaną wyeliminowane dwie z sześciu procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu. Zmniejszymy tym samym o 1/3 listę obowiązków zgłoszeniowych, z których musi się wywiązać rozpoczynający działalność przedsiębiorca, to jest rejestrację w Państwowej Inspekcji Pracy i rejestrację w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedmiotowy projekt przewiduje również skrócenie procedury nadania numeru NIP. Potwierdzenie będzie wydawane niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Obecnie na to potwierdzenie czeka się do dwóch tygodni. W konsekwencji wpłynie to na czas trwania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że to wszystko odbędzie się bez uszczerbku dla sprawnego wykonywania zadań przez dane instytucje.
Biorąc pod uwagę art. 2 i 3 projektu, ustawa umożliwi skuteczniejszą współpracę między instytucjami, takimi jak urząd statystyczny, ZUS, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Ustawowo uprawnione do kontroli pracodawców inspekcje muszą mieć szerszy dostęp do informacji o tych podmiotach. Art. 2 i 3 przewidują odpowiednie rozwiązania tej kwestii. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy uzyskają dostęp do danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, m. in. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym. Regulacje art. 3 gwarantują natomiast nieodpłatne kwartalne udostępnianie inspekcjom danych o podmiotach zgłaszających czy deklarujących zatrudnienie pracowników. Informacje będą obejmowały również m.in. nadany im numer identyfikacyjny.
Uwzględniając przedstawione założenia projektu, trzeba zapoznać się z oceną skutków regulacji. Z uzasadnienia projektodawców wynika, że przedmiotowe zmiany przepisów oddziaływać będą na kilka podmiotów, m. in. płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, organy podatkowe, GUS, ZUS, PIP i PIS, a także na przedsiębiorców.
Co ważne, projekt został poddany konsultacjom społecznym. Organizacje zaopiniowały go pozytywnie, popierając zmiany. Ponadto przedstawiane rozwiązania stanowią po części rezultat uzgodnień prowadzonych z Ministerstwem Finansów. Z ustaleń resortu wynika, że zaproponowany 3-dniowy termin otrzymania potwierdzenia nadania NIP jest aktualnie najkrótszym możliwym terminem.
Wysoka Izbo! Klub parlamentarny, w imieniu którego występuję, wnosi o skierowanie projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję.

Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski