Młodzi dziennikarze poznali pracę posła
12 czerwca, 2012
Za niezwykle emocjonalny wyraz artystyczny…
14 czerwca, 2012

Przed nami kolejne obrady Sejmu RP

Dziś o godzinie 10.00 rozpoczyna się 16. posiedzenie Semu RP. Oto, co posłowie zaplanowali na kolejne trzy dni:
Środa, 13 czerwca:
godz. 10:00 – 11:15 – sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 293 i 416) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:15 – 12:30 – sprawozdanie komisji:
– o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw
– o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 388, 449 i 450) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:30 – 13:15 – sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 289 i 433) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:15 – 14:15 – sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (druki nr 408 i 422) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:15 – 16:15 – rozpatrzenie poselskiego wniosku o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego (druk nr 423) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:15 – 17:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk nr 427) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:30 – 18:45 – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 428) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:45 – 20:45 – sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395)
– sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 256 i 396)
10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji nad pkt 8 i 9
godz. 20:45 – 22:45 – sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 roku (druki nr 284 i 361) (pkt 10)
– Sprawozdanie Komisji o projekcie rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012. 204) (druki nr 285 i 362)
5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji nad pkt 10 i 11.
godz. 22:45 – 0:00 – oświadczenia poselskie
Czwartek, 14 czerwca:
godz. 9:00 – 9:30 – ew. g ł o s o w a n i a
godz. 9:30 – 11:45 – pytania w sprawach bieżących
godz. 11:45 – 13:15 – informacja bieżąca
godz. 13:15 – 16:00 – informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji) (druk nr 391) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 417) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:00 – 18:30 – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku dochodowym (druk nr 424)
– pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym (druk nr 425)
15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji nad pkt 15 i 16
godz. 18:30 – 19:45 -pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 429) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:45 – 20:15 – sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 445) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:15 – 21:30 – oświadczenia poselskie
Piątek, 15 czerwca:
godz. 9:00 – 10:00 – g ł o s o w a n i a, w tym:
– sprawozdanie komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w związku z 440. rocznicą śmierci (druki nr 300 i 419) – propozycja przyjęcia przez aklamację
– głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Radę Ministrów sprawozdania z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (marzec 2011r. – styczeń 2012 r.) (druki nr 291 i 354)
– głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (druki nr 169 i 307)
godz. 10:00 – 12:00 – informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2011 r. (druk nr 305) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 359) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:00 – 13:30 – sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 303) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 358) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 14:30 – oświadczenia poselskie
W ciągu najbliższych trzech dni spotkają się także obie komisje, których członkiem jest posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny będzie dziś, 13 czerwca obradować dwa razy – o godzinie 10.10 i o 13.00, z kolei jutro jej posiedzenie zaplanowano na godzinę 17.00. W trakcie spotkań omawiane będą: realizacja zadań i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poselski projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, uchwały Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Nadzwyczajna do spraw Zmian w Kodyfikacjach spotka się w czwartek, 14 czerwca o godzinie 14.00, aby rozpatrzyć wniosek o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych, o zmianie ustawy – Kodeks karny, o zmianie ustawy – Kodeks karny i o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz wniosek o podjęcie uchwały w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu – o wspólnym rozpatrzeniu poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Kodeks karny. Tego samego dnia o godzinie 14.15 członkowie Komisji ds. Zmian w Kodyfikacjach podczas wspólnego posiedzenia z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka wysłuchają informacji Ministra Sprawiedliwości na temat aktualnej sytuacji w ministerstwie oraz stanu realizacji zamierzeń legislacyjnych.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski