Podsumowanie 66. Obrad Sejmu
25 kwietnia, 2014
Uroczysta Rada Ochrony Pracy
28 kwietnia, 2014

Prezydent podpisał reformę urzędów pracy

Profilowane podejście do klienta, zmiany w sposobie dystrybucji środków Funduszu Pracy, premiowanie skuteczności – to kluczowe założenia nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą w czwartek podpisał Prezydent.

Urzędy przestaną być pośredniakami, a staną się, wzorem brytyjskich „job centres“ czy niemieckich „center fur arbeit“, prawdziwymi centrami pracy. – mówi minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Poprawienie jakości usług świadczonych bezrobotnym stosownie do ich potrzeb jest jednym z priorytetów reformy. Co oznacza to w praktyce?

W dużej mierze chodzi tu o  indywidualne podejście do klientów powiatowych urzędów pracy oraz profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu zostanie przydzielona do jednego z trzech profili:

1) aktywni bezrobotni, dla których podstawowym wsparciem będą usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz w bardzo ograniczonym zakresie inne formy wsparcia, np. szkolenia;

2) bezrobotni wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują powiatowe urzędy pracy;

3) bezrobotni oddaleni od rynku pracy (bezrobotni drugiej szansy), którzy z różnych powodów są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Trzeba również podkreślić, że urzędy pracy otworzą się na współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnym agencjami pracy, którym będą mogły zlecać część zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym.

Jak nowelizacja wpłynie na sytuację osób młodych na rynku pracy? Co zakłada pakiet dla młodych osób szukających pracy?

Istotna i konieczna jest zmiana definicji osoby młodej, która obejmie wszystkich do 30. roku życia. Wynika, to z faktu, że coraz więcej młodych uczy się dłużej         i tym samym później rozpoczyna poszukiwanie pracy. Nowela zakłada również zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawców zatrudniających skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do 30 lat. Możliwa będzie również refundacja składki na ubezpieczenia społeczne  i dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.

W Polsce bezrobocie ma nie tylko charakter strukturalny, ale również terytorialny. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje bon na zasiedlenie. W moim przekonaniu  to rozwiązanie może pozytywnie wpłynąć na wzrost mobilności przestrzennej młodych ludzi w Polsce. – podkreśla Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Jakie nowe instrumenty wsparcia pojawią się dla osób szukających pracy?

To m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+.

Dla osób z dłuższym stażem na rynku pracy powstanie nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dzięki niemu pracownicy 45+ będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać niezbędne certyfikaty i sfinansować szkolenia. W pierwszym roku ministerstwo przeznaczy na ten cel 100 mln zł.

Chciałabym zaznaczyć, iż nowelizacja ustawy utrzymuje dotychczasowe elementy wspierające powstawanie nowych miejsc pracy a mianowicie dotację na działalność gospodarczą i dotację na utworzenie nowych miejsc pracy, ale jednocześnie wprowadza pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pożyczkę na utworzenie nowego miejsca pracy. Warto podkreślić, że ustawa w sposób bardzo przemyślany określa krąg osób, do których są kierowane te pożyczki. Są to m.in. absolwenci i studenci ostatnich lat studiów wyższych. To rozwiązanie sprawi, że osoby młode, które zdecydują się na podjęcie działalności gospodarczej będą stawiały swoje pierwsze kroki na rynku pracy jako młodzi przedsiębiorcy a nie jako klienci powiatowego urzędu pracy. – podsumowuje parlamentarzystka.

Nowela wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Część nowych rozwiązań ma funkcjonować od połowy roku. Wejście w życie kilkunastu innych zapisów nowelizacji określono na początek 2015 r.

więcej na http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6676,prezydent-podpisal-reforme-urzedow-pracy.html