Mini świat powstanie w Ząbkowicach Śląskich?
18 listopada, 2011
Edukacja
19 listopada, 2011

Praca w Sejmie

Aktywna od pierwszej kadencji
Sejmowa aktywność Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej z roku na rok nabiera tempa. Mandat poselski pełni już trzecią kadencję – od 2005 roku. Ponadto obowiązki parlamentarzysty w regionie łączy z funkcją wiceprzewodniczącej w Klubie Parlamentarnym PO.  Od 2010 szefuje również Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która m.in. nadzoruje działania Państwowej Inspekcji Pracy.
Już na początku swojej pierwszej sejmowej kadencji Katarzyna Mrzygłocka przygotowała własny projekt ustawy. Przyznawał on emerytury chorym na pylicę górnikom, którym odebrano renty zawodowe. Mimo że należała  wówczas do sejmowej opozycji, ustawa została zaakceptowana przez posłów wszystkich opcji politycznych.
To także z jej inicjatywy wprowadzono podwyżki dla stażystów oraz osób odbywających przygotowanie zawodowe. Podczas prac parlamentarnych nad zmianami do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy posłanka przygotowała w imieniu klubu PO poprawkę zwiększającą stażowe o 80% najniższej pensji.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka jest jednym z najaktywniejszych i najsolidniejszych posłów, o czym przekonują nas sejmowe statystyki. Posłanka nie opuściła ani jednego posiedzenia Sejmu RP, wzorowo bierze udział w głosowaniach i posiedzeniach komisji. Bardzo często powierzana jest jej rola sprawozdawcy. Aktywnie uczestniczy       w debatach, opiniuje projekty.
Mandat poselski niesie za sobą bardzo wiele. Z jednej strony to wyróżnienie, docenienie dotychczasowych działań. Dla mnie jest to również ogromny kredyt zaufania. Próbuję go spłacić nie tylko pracą w regionie, ale także sejmową aktywnością. Każdą moją inicjatywą, wystąpieniem chcę pokazać, że jestem godnym reprezentantem Ziemi Wałbrzyskiej w Sejmie RP.  – podkreśla Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

fot. Biuro Prasowe KP PO
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PO,  Warszawa 2012


Rynek pracy
Łącząc doświadczenia przedsiębiorcy i wicedyrektora Urzędu Pracy posłanka Katarzyna Mrzygłocka pracuje w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Nadzwyczajnej Komisji do spraw zmian w kodyfikacjach. To z jej inicjatywy kilka lat temu powstała sejmowa podkomisja stała do spraw rynku pracy, której jest przewodniczącą.
Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że dociekliwie zajmuję się każdą projektowaną zmianą w Kodeksie Pracy. Pogodzenie interesów pracodawców z postulatami pracowników stanowi priorytet dla prac podkomisji. Trzeba pamiętać, że relacja pomiędzy działaniami rządu, przedsiębiorcami a pracownikami stanowi system naczyń połączonych.  Równowaga to bardzo ważna sprawa, szczególnie teraz. Zwiększające się bezrobocie jest dla każdej ze stron niekorzystne, dlatego musimy wspólnie mu przeciwdziałać. – komentuje posłanka.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka działa również w parlamentarno-rządowym zespole, którego zadaniem jest m.in. planowanie prac legislacyjnych.  Posłanka bierze udział w konsultacjach i pracach nad projektami ustaw. Ostatnio uczestniczyła w rozmowach nad planowaną reformą urzędów pracy. Na forum Sejmu opiniuje wiele projektów, które dotyczą m.in. nowelizacji Kodeksu Pracy.

fot. Rafał Zambrzycki
Izabela Katarzyna Mrzygłocka w roli sprawozdawcy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, maj 2013.


Pomoc dla przedsiębiorców
Tzw. ustawa umorzeniowa
W obecnej kadencji posłanka została szczególnie doceniona podczas prac nad tzw. ustawą abolicyjną.  Dzięki niej każdy przedsiębiorca, który ma jakiekolwiek zaległości z tytułu opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne w okresie od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 r., może skorzystać z umorzenia zadłużenia. Oczywiście po spełnieniu kilku warunków – między innymi uregulowaniu wszelkich innych ewentualnych zaległości wobec ZUS-u. Według szacunków, z tej formy pomocy może skorzystać nawet 400 tysięcy przedsiębiorców. Po zakończeniu prac nad ustawą posłowie mieli wiele dobrego do powiedzenia o przewodniczącej podkomisji.
„Na początku chciałbym złożyć wyrazy szacunku pani poseł Kasi Mrzygłockiej za merytoryczność, znajomość tematu, otwartość na wszystkie środowiska związane z projektem ustawy. Szanowna pani poseł, to dodaje wiary w sens pracy                       w parlamencie.” – ocenił  poseł PO, Henryk Siedlaczek.

– „Kiedy Platforma Obywatelska podjęła ten temat, przygotowując projekt ustawy, nic nie wskazywało, że w skłóconym parlamencie można tak rzeczowo  i merytorycznie pracować. Dlatego przy tej okazji chciałabym podziękować koleżankom i kolegom z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z podkomisji do spraw rynku pracy, a w szczególności pani poseł Izabeli Mrzygłockiej za styl  i atmosferę pracy.”- dodała poseł Zofia Popiołek z Ruchu Palikota.

Zaangażowanie posłanki docenione zostało również przez Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.Ustawa antykryzysowa bis
W ostatnim czasie Katarzyna Mrzygłocka przewodniczyła pracom  Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego.
Regulacja zakłada m.in., że przedsiębiorca, który w okresie 6 miesięcy zanotuje 15% spadek obrotów gospodarczych, będzie mógł uzyskać z FGŚP finansowe wsparcie na ochronę miejsc pracy w postaci świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniem. Natomiast z Funduszu Pracy pracodawca taki będzie mógł otrzymać dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
Ustawa wpisuje się w pakiet antykryzysowych działań rządu – ich rezultatem są m.in. zmiany w czasie pracy wprowadzone do Kodeksu pracy 23 sierpnia 2013 r., które zostały zaczerpnięte z pierwszej ustawy antykryzysowej, obowiązującej od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.
Efektywność Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej docenili nie tylko koledzy z ław sejmowych, ale również przedstawiciele MPiPS:
„Na pierwszym miejscu należy podkreślić zaangażowanie i skuteczność w procedowaniu kluczowych ustaw, które były podejmowane w tej kadencji parlamentu. Najlepszym przykładem jest przyjęta w ostatnich dniach ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochrona miejsc pracy, która po wnikliwej analizie i dyskusji w oparciu o ekspertyzy BAS w ekspresowym tempie była procedowana na podkomisji kierowanej przez Panią Poseł, a następnie przyjęta i skierowana do podpisu Prezydenta RP. W efekcie jeszcze w tym roku dostępne są instrumenty ochrony miejsc pracy.” dr hab. Jacek P. Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


Fot. ADW – Posłanka z Podsekretarzem Stanu w MPiPS – Jackiem Męciną.
Nowelizacja Kodeksu Pracy
Elastyczny czas pracy
Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząc pracom podkomisji stałej ds. rynku pracy, stara się stworzyć warunki do prowadzenia dialogu oraz wprowadzić  rozwiązania, które pozwolą uniknąć sporów między stronami stosunku pracy. To dość trudne zadanie, ponieważ nie ma prostej recepty na pogodzenie interesów pracodawców z oczekiwaniami osób zatrudnionych. – podkreśla posłanka.
Ostatnio podkomisja zajmowała się m.in. nowelizacją przepisów dotyczących okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz uregulowania ruchomego czasu pracy. Nowe przepisy weszły w życie w sierpniu br. Nowelizacja wydłuża okres rozliczeniowy z 4 do 12 miesięcy, przy zagwarantowaniu wszystkich dotychczas obowiązujących norm ochrony. Takie rozwiązanie szczególnie doceniają pracodawcy, których usługi i produkcja uzależnione są od sezonowości. Ruchomy czas pracy daje natomiast możliwość organizacji własnego czasu pracy przez pracownika i dostosowanie go do innych obowiązków.
Analogiczne rozwiązania sprawdzają się już w 14 państwach Europy. Pomogą w uratowaniu jak największej liczby miejsc pracy oraz w utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie spowolnienia gospodarczego.

Dłuższy płatny urlop na opiekę nad dzieckiem
Od 17 czerwca br. rodzicom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, (w tym 14 tygodni zarezerwowanych jest wyłącznie dla matki), 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, czyli razem 52 tygodnie. Istotne jest, że z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu mogą korzystać zarówno mamy, jak i ojcowie. Urlop dodatkowy i urlop rodzicielski można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze, nie wyższym jednak niż pół etatu.
Katarzyna Mrzygłocka od samego początku pracy w Sejmie angażuje się w politykę prorodzinną. W poprzedniej kadencji Sejmu to właśnie ona w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zgłosiła poprawki do rządowego projektu zmieniającego ustawę Kodeks pracy, które m.in. wprowadziły w życie urlop ojcowski. Urlop ojcowski był wówczas całkowitą nowością. Jako parlamentarzystka z doświadczeniem zdobytym w Urzędzie Pracy  doskonale wie, że młodym rodzicom trzeba ułatwiać godzenie życia zawodowego z rodzicielstwem, dlatego poprała postulat dotyczący przyspieszenia terminu wejścia w życie ustawy oraz objęcia nowymi przepisami o urlopie rodzicielskim wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.  Szczególne podziękowania za pomoc oraz zaangażowanie posłanka otrzymała od inicjatywy „Matek I Kwartału”.
Niski współczynnik dzietności jest realnym zagrożeniem dla gospodarki naszego kraju, dlatego tak istotne jest dopasowanie przepisów Kodeksu pracy do potrzeb młodych rodziców, przepisów, które umożliwią im pogodzenie obowiązków domowych z wykonywaną pracą zawodową. Musimy pamiętać, że urlop macierzyński stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa socjalnego. zaznacza posłanka.

fot. Łukasz Kamiński
Seminarium
pt. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” w Kancelarii Prezydenta, maj 2013.
Przewodniczenie Radzie Ochrony Pracy
Z Radą Ochrony Pracy parlamentarzystka związana jest już od 7 lat. Najpierw pełniła funkcję sekretarza, od 2010 przewodniczym pracom Rady.
Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy cena działalności Państwowej Inspekcji Pracy, wyrażanie stanowiska na temat programów działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy.

Jako Rada inicjujemy również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii.  Analiza problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala nam na ocenę zagrożeń oraz wprowadzanie prewencyjnych programów. – zaznacza Izabela Katarzyna Mrzygłocka.


fot. Donat Duczyński www.pip.gov.pl
Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy, kwiecień 2013.