Bohaterowie Trylogii na deskach wałbrzyskiego teatru
8 września, 2014
15 lat WTZ w Mokrzeszowie
12 września, 2014

Posłowie rozpoczęli kolejne obrady

Dziś rozpoczęło się 74. posiedzenie Sejmu VII kadencji. Rozpoczęto je od odmówienia rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa opiera się na założeniu, że bank może jednorazowo lub w ratach wypłacić właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu, a po jego śmierci ma prawo zatrzymać nieruchomość, w przypadku gdy spadkobiercy nie uregulują wskazanej w umowie kwoty razem z odsetkami.
Następnie zostanie przedstawione Sprawozdanie Komisji na temat proponowanych zmian w ustawie o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym, a także ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany dotyczą m.in. czasowego podniesienia stawek opłaty paliwowej przy jednoczesnym obniżeniu podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Wspomniana opłata paliwowa zostanie podniesiona o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, natomiast akcyza zostanie obniżona o taką samą kwotę, po to, żeby nie wzrosły ceny paliw. Projekt ma na celu zapewnienie większych wpływów do Funduszu Kolejowego.
Kolejno odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Następnie zostaną przedstawione informacje dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji. Informacje te podsumowują kluczowe działania Polski podejmowane w ramach prac UE.

Pod koniec tego dnia posiedzeń radni wysłuchają pierwszego czytania poselskiego projektu o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Projekt ten ma warunkować normy działalności rolników dotyczącej przetwarzania i sprzedaży produktów pochodzących z własnej uprawy i hodowli.
Drugi dzień posiedzenia rozpocznie się od omówienia spraw bieżących.
Po zapoznaniu się z aktualną problematyką posłowie wysłuchają pierwszego czytania obywatelskiego projektu o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku. Projekt dotyczy wprowadzenia do Rozdziału XXV Kodeksu karnego nowego przepisu związanego z karalnością publicznego propagowania i pochwalania zachowań seksualnych małoletnich poniżej piętnastego roku życia lub ułatwiania takich zachowań.
Kolejno odbędzie się Pierwsze czytanie senackiego projektu o zmianie ustawy – Kodeks karny. Poprawki dotyczą wprowadzenia kary 3 lat pozbawienia wolności za uporczywe działania utrudniające zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych innych osób. Mowa tutaj o tzw. przemocy pośredniej.

Istotnym punktem programu obrad będzie Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości oraz Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych.

Posiedzenie zakończy się przedstawieniem Sprawozdanie Komisji o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin.

Ostatni dzień obrad rozpocznie się od głosowania posłów w sprawie odrzucenia sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Radni podejmą także decyzję w sprawie  odrzucenia informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2013 r.
Następnie posłowie wysłuchają sprawozdania Ministra Zdrowia dotyczącego realizacji programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. oraz harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015.
Posiedzenie zostanie zakończone oświadczeniami poselskimi.
Źródło: sejm.gov.pl, zdj. K.Białoskórski