53. posiedzenie Sejmu
6 listopada, 2013
Forum Dyrektorów PUP
7 listopada, 2013

Posiedzenie Komisji Sejmowych

Podczas 53. posiedzenia Sejmu poseł Katarzyna Mrzygłocka weźmie udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych, w tym m.in. podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, a także Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych  i Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy.
Dzisiaj, 7 listopada, podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego pracuje nad projektem – o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 1539). Zmiana ustawy polega na rozszerzeniu listy przypadków, w których praca w niedziele i święta będzie dopuszczona. Obecnie dozwolona jest praca w transporcie i w komunikacji, na rzecz użyteczności publicznej, czy zaspakajania codziennych potrzeb. Dodatkowym wyjątkiem od zakazu pracy w te dni będzie praca z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy ze względu na odmienne, w stosunku do pracodawcy, dni wolne od pracy. Szacuje się, że liberalizacja przepisów pozwoli zabezpieczyć ok. 200 tys. miejsc pracy. Klub Parlamentarny Platformy wniesie o skierowanie projektu do dalszych prac w komisji. Poseł Katarzyna Mrzygłocka występowała już w imieniu Klubu Parlamentarnego PO i przedstawiała stanowisko klubu w sprawie tego projektu.
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach rozpatrzony zostanie wniosek o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk nr 1752). Projektowane zmiany mają unieważnić i zabronić stosowania zobowiązań płatniczych w formie weksli przez pracodawców . Pracodawcy częstokroć uzależniają podpisanie umowy o pracę od podpisania zobowiązań płatniczych w formie weksla. W ten sposób zabezpieczają swoje interesy na wypadek, gdyby zatrudniony pracownik postanowił zrezygnować z pracy. Weksel stanowi w takich przypadkach niedopuszczalną formę nacisku na pracownika. Dodatkowo orzeczenia sądów  były niejednolite w tej kwestii. Ustawa jednoznacznie wskaże, że tego typu czynności są nieważne i niezgodne z prawem. Poseł Katarzyna Mrzygłocka weźmie także udział we wspólnym posiedzeniu Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych i Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy.  Posłanka jako Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, przedstawiała już stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami.