Inauguracja UTW w Mieroszowie
20 marca, 2019
Program "Trzynasta emerytura" to pomysł PO – 79. posiedzenie Sejmu
3 kwietnia, 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni

We wtorek, 26.03., odbyło się kolejne posiedzenie Gabinetu Cieniu, na którym wyczerpano porządek obrad:

  1. Omówienie spraw prezentowanych na Radzie Ministrów w dniu 26 marca 2019 r.:
  • Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.  – zreferowała Magdalena Kochan – Wiceszef Gabinetu Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. – zreferował Cezary Grabarczyk  – Wiceszef Gabinetu Infrastruktury
  • Projekt ustawy o zmianie o odpadach oraz niektórych innych ustaw. – zreferowała Gabriela Lenartowicz – Szef Gabinetu Środowiska

Gabinet Cieni zapoznał się z projektem jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów. Od lat emeryci wskazują, że lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie podstawy świadczeń, a nie jednorazowe wypłaty. Projekt został przekazany  do  opinii  reprezentatywnym  organizacjom  związków  zawodowych,  pracodawców, Radzie Dialogu Społecznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt został przekazany do zaopiniowania również przez: Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przewodniczącego Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Nie ma jednak wyników konsultacji społecznych. Świadczenie będzie w wysokości 1100 zł brutto od 1 marca 2019 r. czyli, tyle ile wynosi najniższa emerytura. Będzie wypłacane w wysokości ok. 888,25 zł netto. Kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu m.in. przy ubieganiu się o ulgę rehabilitacyjną, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, zasiłek z pomocy społecznej, alimenty czy świadczenie wychowawcze (500+). Świadczenie to nie będzie także wliczane do przychodu przy ubieganiu się o rentę socjalną. Będzie ono wolne od potrąceń i egzekucji. W 2019 r. trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa ponad 10,8 mld zł na wypłatę tego świadczenia. Otrzyma je ponad 9,8 mln emerytów i rencistów.
Na Gabinecie Cieni zajęto się także projektem zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Nieruchomości. Chodzi o zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Wprowadzone będą przepisy umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Zaangażowanie nieruchomości spółek Skarbu Państwa przewidziano dla zwiększenia zasobu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Proponowane zmiany mają być dedykowane programowi Mieszkanie +.