III Regionalny Konkurs Plastyczny „Kartka z wakacji"
25 czerwca, 2019
POrozmawiajmy – konferencja w Kamiennej Górze
28 czerwca, 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Na ostatnim posiedzeniu Gabinet Cieni zajmował się projektem ustawy o zmianach w dostępności osobom ze szczególnym potrzebami, aby osoby takie mogły korzystać z usług publicznych. Określono w nim środki służące zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w całej sferze publicznej, a także tam gdzie wykorzystywane są środki publiczne. Projekt przewiduje powołanie przy ministrze ds. rozwoju regionalnego Rady Dostępności.  Stworzony zostanie Fundusz Dostępności jako państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister ds. rozwoju regionalnego. Ustawa jest kluczowym elementem rządowego programu „Dostępność Plus”. Gabinet Cieni zwrócił uwagę, że fundusze, które są przewidziane na realizację projektu mogą być niewystarczające i w dużej mierze koszty zostaną przerzucone na samorząd. Gabinet Cieni omówił także proponowane zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wynikają one z wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. Projekt zakłada modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Terminy te mają biec od chwili gdy dziecko dowie się o braku biologicznego pochodzenia od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone. Zgodnie z proponowanym projektem dziecko będzie miało rok na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Jeżeli dziecko dowie się o braku biologicznego pochodzenia od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone – zanim osiągnie pełnoletność – termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, liczy się od daty osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni omówił  także projekty dwóch ustaw dotyczących portów. Pierwsza z ustaw dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia dotyczącego świadczenia usług portowych oraz wspólnych zasad związanych z przejrzystością finansową portów. Za organizację rynku usług portowych wskazanych w unijnym rozporządzeniu, odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem morskim. W konsekwencji, będzie on mógł wprowadzić m.in. minimalne wymogi dotyczące świadczenia usług portowych – w przypadku, gdy będą one niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości usług portowych. Rozporządzenie Unii Europejskiej ma zastosowanie do portów znajdujących się w sieci TEN-T. W Polsce będzie to dotyczyć portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu oraz Policach. Gabinet Cieni zauważa, że proponowane zmiany niosą za sobą dużo większe stawki za dzierżawę.
Następnie omówiono systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Rekompensaty będą przyznawane po raz pierwszy za 2019 r., ale będą wypłacane w 2020 r. Limit środków przeznaczonych na rekompensaty wyniesie: 890 mln zł w 2019 r. i 890 mln zł w 2020 r., i będzie stanowił nie więcej niż 25 proc. przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Stworzony zostanie Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, działający jako państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister do spraw gospodarki.
Gabinet Cieni zapoznał się z projektem budżetu państwa na rok 2020 i propozycją wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku.
Omawiając projekt PIT O dla osób do 26 roku życia Gabinet Cieni podkreślił, że Platforma Obywatelska przygotowała projekt Wyższa płaca.