Posiedzenie plenarne ROP
19 listopada, 2013
54. posiedzenie Sejmu
22 listopada, 2013

Pomoc dla przedsiębiorców – ustawa antykryzysowa bis wchodzi w życie

Już dziś wchodzi w życie druga ustawa antykryzysowa. Pomoc na ochronę miejsc pracy otrzymają pracodawcy, którzy borykają się ze skutkami spowolnienia oraz kryzysu gospodarczego. Ustawa wpisuje się w pakiet antykryzysowych działań rządu – ich rezultatem są m.in. zmiany w czasie pracy wprowadzone do Kodeksu pracy 23 sierpnia 2013 r., które zostały zaczerpnięte z pierwszej ustawy antykryzysowej, obowiązującej od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

Regulacja zakłada m.in., że przedsiębiorca, który w okresie 6 miesięcy zanotuje 15% spadek obrotów gospodarczych, będzie mógł uzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowe wsparcie na ochronę miejsc pracy, tj.  dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zagrożonego zwolnieniem  (w wysokości do 1,1 tys. zł). Wsparcie przewidziane jest maksymalnie na 6 miesięcy, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Natomiast z Funduszu Pracy pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (dofinansowanie może maksymalnie wynieść 80 proc. kosztów szkolenia i do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11,3 tys. zł.).

Ustawa przewiduje również możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika, nawet do połowy etatu, ale maksymalnie przez okres do 6 miesięcy. Jednak pracownikowi, któremu zostanie obniżony wymiar czasu pracy,  zagwarantowane będzie co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Trzeba zaznaczyć, że zmiany nie mogą zostać narzucone pracownikom. Wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy będzie wymagało podpisania układu zbiorowego lub porozumienia ze związkami zawodowymi czy, w przypadku ich braku, z przedstawicielami pracowników.

Gdzie wystąpić o pomoc? Pracodawca powinien złożyć wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy. Marszałek ma siedem dni na rozpatrzenie i podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia.

Na projektem ustawy czuwała Izabela Katarzyna Mrzygłocka – przewodnicząca podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego.

„Na pierwszym miejscu należy podkreślić zaangażowanie i skuteczność w procedowaniu kluczowych ustaw, które były podejmowane w tej kadencji parlamentu. Najlepszym przykładem jest przyjęta w ostatnich dniach ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, która po wnikliwej analizie i dyskusji w oparciu o ekspertyzy BAS w ekspresowym tempie była procedowana na podkomisji kierowanej przez Panią Poseł, a następnie przyjęta i skierowana do podpisu Prezydenta RP. W efekcie jeszcze w tym roku dostępne będą instrumenty ochrony miejsc pracy.” podsumowuje pracę posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiejdr hab. Jacek P. Męcina, Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.