Tradycje wielkanocne w Marcinowicach
22 kwietnia, 2014
Prezydent podpisał reformę urzędów pracy
25 kwietnia, 2014

Podsumowanie 66. Obrad Sejmu

66. Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez Irenę Tomaszak-Zesiuk, która objęła mandat po zmarłej 1 kwietnia br. posłance Krystynie Pośledniej.

Z kolei w ostatnim dniu 66. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili m.in. ustawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także zmiany w przepisach, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Podczas obrad Sejmu posłowie uczcili także Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę jego śmierci jako „wielkiego artystę i zasłużonego dla ojczyzny Polaka”. Sejm uczcił też minutą ciszy pamięć zmarłego dziś Tadeusza Różewicza – wybitnego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty. Izba podjęła także uchwałę upamiętniającą błogosławionego Jana Pawła II.

Izba zajęła się w pierwszym czytaniu pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejny etap wdrażania projektu „darmowy podręcznik”. Umożliwi on uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostęp do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych. Co ważne, podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe i mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 23 maja 2014 r.

Ponadto posłowie pracowali w drugim czytaniu nad poselskim projektem ustawy o edukacji seksualnej. Zgodnie z projektem uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo mieliby w tygodniu jedną godzinę lekcji „wiedzy o seksualności człowieka”, a ocena  z  tego przedmiotu miałaby być uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wiosła o jego odrzucenie. Sprawozdanie przedstawił poseł Piotr Paweł Bauć. Posłowie zdecydowali o niekontynuowaniu prac legislacyjnych nad tym projektem.

Izba uchwaliła też dwie ustawy związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Pierwsza z nich zmienia ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  w Świnoujściu oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami. Drugi z przyjętych przez Sejm aktów prawnych dotyczących tej problematyki to nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy Rady 2009/119/WE nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych.

Posłowie zmienili też skład czterech komisji: edukacji, nauki i młodzieży, gospodarki, infrastruktury oraz sprawiedliwości i praw człowieka.