Uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze posłom na Sejm
5 listopada, 2015
70-lecie harcerstwa w Wałbrzychu
14 listopada, 2015

Pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Ślubowanie poselskie, złożenie dymisji rządu przez premier Ewę Kopacz, a także wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu to główne punkty pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji. Inauguracyjna sesja plenarna rozpocznie się w czwartek, 12 listopada o godz. 13.00. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda.
Na uroczystość otwarcia pierwszego posiedzenia zaproszono też m.in. byłych prezydentów, marszałków Sejmu ubiegłych kadencji, byłych premierów, korpus dyplomatyczny, przedstawicieli organów państwa powoływanych przez Sejm, a także reprezentantów władzy sądowniczej, kościołów i związków wyznaniowych.
Obrady otworzy marszałek-senior Kornel Morawiecki, powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. W myśl art. 2 regulaminu Sejmu marszałek-senior wyznaczy 5 tymczasowych sekretarzy Sejmu – dwóm z nich zostanie powierzone zadanie przeprowadzenia ślubowania poselskiego według roty ustalonej w Konstytucji.
Zgodnie z art. 4 regulaminu Sejmu pod tymczasowym przewodnictwem marszałka-seniora posłowie rozstrzygną także, kto zasiądzie w fotelu marszałka Sejmu. Kandydata na tę funkcję zgłasza co najmniej 15 posłów, a Izba podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
W myśl art. 5 regulaminu Sejmu Izba zdecyduje także w sprawie poselskiej uchwały dotyczącej liczby wicemarszałków Sejmu. Następnie posłowie będą głosować w sprawie poszczególnych kandydatur.
Ponadto, podczas pierwszego posiedzenia przedstawiciele pierwszej Izby parlamentu wybiorą członków Trybunału Stanu (art. 199 Konstytucji). W myśl art. 20 regulaminu Sejmu posłowie ustalą również składy osobowe stałych komisji sejmowych. Sejm wybierze też 20 sekretarzy spośród najmłodszych posłów, których rolą będzie m.in. wykonywanie zadań pomocniczych zleconych przez marszałka Sejmu w trakcie obrad plenarnych (art. 6 regulaminu Sejmu).
W Sejmie VIII kadencji zasiada 235 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, 138 – Platformy Obywatelskiej, 42 – Kukiz’15, 28 – Nowoczesnej i 16 – Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ławach sejmowych zajmie też miejsce jeden poseł reprezentujący mniejszość niemiecką.
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, 460 posłów zostało wybranych spośród przeszło 7,8 tys. kandydatów zgłoszonych na 387 listach przez 17 komitetów wyborczych. Zatem o jeden mandat poselski ubiegało się średnio 17 osób. Głosowanie zostało przeprowadzone w ponad 27,8 tys. obwodowych komisjach wyborczych.
źródło – sejm.gov.pl