48. posiedzenie Sejmu w pigułce
11 września, 2013
Komisje pracują nad projektami
12 września, 2013

Od 1 września – szersza grupa rodziców z prawem do składek

Od września obowiązują nowe przepisy dotyczące refundacji z kasy państwa składek na emeryturę i rentę osób zajmujących się dziećmi. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw realizuje m.in. zapowiedź Rady Ministrów w ramach prac nad ustawą podnoszącą wiek emerytalny oraz wpisuje się w cały pakiet przedsięwzięć z zakresu polityki rodzinnej. Nowe przepisy zrównują prawa ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia.
Obserwując sytuację w całej Europie nie mamy wątpliwości, że wysokość emerytury musi być ściśle uzależniona od długości aktywności zawodowej. Dłuższe pozostawanie na rynku pracy sprzyja bowiem zwiększeniu zgromadzonego kapitału, co w sposób istotny przekłada się na wysokość świadczenia. Jednak dyskutując o reformie systemu emerytalnego nie należy zapomnieć o znaczeniu okresów dezaktywizacji zawodowej spowodowanej rodzicielstwem. To właśnie jest istotą przedmiotowej nowelizacji. – komentuje zmiany posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Dotychczas z urlopu wychowawczego mogły jedynie skorzystać osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy. Takiego prawa nie miały zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, jak i zleceniobiorcy. Mając na uwadze potrzebę zadbania o wysokość przyszłych świadczeń osób wychowujących dzieci, projektodawca uznał za właściwe rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w sytuacji, gdy osoby te rezygnują z działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.
Nowelizacja zakłada, że z ubezpieczenia za okres sprawowania opieki osoby uprawnione będą mogły skorzystać przez okres maksymalnie 3 lat, do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. W przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi– okres ten będzie mógł być wydłużony do 6 lat i ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
W przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne (kwota będzie stanowić 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne (tj. 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę).
Podsumowując – główną projektowaną zmianą jest wprowadzenie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem i z tego tytułu rezygnujących z dotychczasowej aktywności zawodowej, tj.:
– osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i inną działalność pozarolniczą (określoną w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej)
– osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
– osób współpracujących ze zleceniobiorcami oraz osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą,
– duchownych,
a także:
– osób nieubezpieczonych – w tym przypadku opłacane będą jedynie składki na ubezpieczenie emerytalne, jeżeli osoba chce podlegać ubezpieczeniu w systemie powszechnym.
Za okres przerwy państwo, za pośrednictwem KRUS, opłaci również składki za osoby podlegające ubezpieczeniom rolniczym.
Osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia, jak pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych.