„Sto lat” dla Diecezji Świdnickiej
30 marca, 2014
Z wizytą na Wałbrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
31 marca, 2014

Obrady 64. posiedzenia Sejmu w pigułce

Obrady 64. posiedzenia Sejmu zapoczątkowało uczczenie uchwałą pamięci rocznicy 80- tych urodzin Jacka Kuronia oraz wybór członka uzupełniającego Trybunał Stanu w związku ze śmiercią senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Decyzją Sejmu w Trybunale Stanu zasiadać będzie prof. dr hab. Lech Morawski, który jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas 64. posiedzenia sejmu Izba przyjęła nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach, która ma na celu wsparcie systemu opieki szkolnej. Dzięki temu pojawi się możliwość zatrudnienia w placówkach asystentów nauczycieli, mających funkcjonować jako wsparcie dla pedagogów prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze. Asystenci będą zatrudniani przez gminy na podstawie Kodeksu Pracy, zaś wypłacane im wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć pensji nauczyciela dyplomowanego. Jest też pomysł w kwestii edukacji 6 – latków. Będzie ona następowała po opinii psychologicznej poradni posiadającej niezbędne do wydania orzeczenia uprawnienia, która musi zostać wydana do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Jest też ustawa dotycząca świetlic szkolnych. Jej zapisy, oparte na wcześniejszych rozporządzeniach, zakładają, że zajęcia będą organizowane przez szkołę, ale na wniosek rodziców. W dodatku pod opieką jednego nauczyciela będzie mogło przebywać nie więcej niż 25 uczniów. Ustawa zostanie teraz przesłana do Senatu w celu rozpatrzenia.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dają możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) przez lekarzy pediatrów i internistów w rozszerzonym zakresie. Ponadto nowelizacja wprowadza także wybór świadczeniodawcy w zakresie POZ, także w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta. Dodatkowo, podczas trwania roku kalendarzowego będzie można trzykrotnie zmienić wybór lekarza. Do tej pory był to zaledwie dwukrotny wybór.  Dalsze bezpłatne zmiany będą możliwe tylko w przypadku gdy pacjent zmieni miejsce zamieszkania lub dotychczasowy świadczeniodawca, lekarz, pielęgniarka lub położna przestaną owych świadczeń udzielać. Ułatwiony zostanie także dostęp do lekarzy specjalistów dla dzieci do 1 roku życia w przypadku stwierdzenia u nich nieprawidłowego wyniku badań przesiewowych, mających na celu wykrycie wad wrodzonych. W wypadku stwierdzenia wspomnianych nieprawidłowości mały pacjent będzie kierowany bezpośrednio do lekarza specjalisty, bez konieczności wystawiania wcześniejszego skierowania przez lekarza POZ. Teraz nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Izba przyjęła także nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Nakłada ona promowane osiągnięcie 10-procentowego udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. Zmiany zatwierdzone przez sejm mają stworzyć korzystne warunki dla rozwoju rynku produkcji rolnej przeznaczonej na cele nieżywnościowe i ułatwić wywiązanie się z unijnych dyrektyw. Od tego momentu gospodarstwa produkujące biomasy niezbędne do wytwarzania biokomponentów będą mogły liczyć na stałe  i satysfakcjonujące dochody. Przepisy obejmą gospodarstwa skupiające się na produkcji biokomponentów, tj.: producentów rolnych, pośredników, przetwórców, wytwórców oraz podmioty zajmujące się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu paliw ciekłych z zawartością biokomponetów i biopaliw ciekłych. Na tym etapie ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Izba znowelizowała także ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Nowe przepisy dadzą samorządom możliwość bezpłatnego przejmowania spółek Skarbu Państwa, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja. Sejm rozpatrzył także w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości. Projekt zakłada obowiązek zbycia na rzecz uprawnionych najemców pracowniczych mieszkań zakładowych, powstałych przy udziale zakładowego funduszu mieszkaniowego i dotacji z budżetu państwa. Procedura ma zostać przeprowadzona  do końca 2014 roku.

Sejm odrzucił w wyniku głosowania w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Odrzucony został także obywatelski projekt ustawy „WOLNA NIEDZIELA” o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.