Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy
28 kwietnia, 2015
Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem – podsumowanie konkursu
5 maja, 2015

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Powiat ząbkowicki jak zwykle zaskoczył pozytywnie – Bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się zarząd powiatu ząbkowickiego otrzymał podczas VII Sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego absolutorium za 2014 rok. Absolutorium zostało udzielone na wniosek komisji rewizyjnej po przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka wzięła udział w sesji i osobiście pogratulowała zgodności i jedności wszystkim radnym.
Rada Powiatu podczas VII Sesji obradowała również m.in. nad:
Przyjęciem sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
Rozpatrzeniem projektu uchwały Rady w sprawie odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Powiat Ząbkowicki Przedszkolu Specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich.
Posłanka spotkała się także ze strażakami powiatu ząbkowickiego, którym złożyła życzenia z okazji Święta Strażaka.