Komisje pracują nad projektami
12 września, 2013
49. posiedzenie Sejmu
13 września, 2013

Jakość nie cena jako kryterium !

Przepisy prawa, ale i praktyka stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych wywołują w Polsce wzrastającą falę krytyki. Szczególnym problemem jest rozstrzyganie przetargów często wyłącznie na podstawie kryterium ceny, z pominięciem pozostałych kryteriów jak np. jakość. Klub Platformy Obywatelskiej złożył projekt ustawy, która ma zreformować Prawo zamówień publicznych. Projekt jest największą reformą Prawa zamówień publicznych ostatnich lat. Dziś, 12 września, odbyło się jego pierwsze czytanie.
Projekt Platformy Obywatelskiej proponuje zastosowanie szeregu zmian obowiązującego prawa, np. poprzez:
1. Wprowadzenie obowiązku stosowania przez Zamawiających do oceny ofert także innych kryteriów niż cena.
2. Zwiększenie obowiązków i uprawnień Zamawiającego w zakresie wyjaśniania przyczyn i powodów złożenia przez Wykonawcę oferty zawierającej rażąco niską cenę.
3. Nałożenie na Wykonawcę obowiązku udowodnienia, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska.
4. Ustalenie obowiązków stron postępowania odwoławczego w zakresie dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zwiększenie możliwości korzystania przez Zamawiających z publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych wzorców i stosowania dobrych praktyk.
6. Wprowadzenie przepisów ograniczających zjawisko fałszywego udostępniania potencjału.
7. Prawo wymagania przez Zamawiającego zatrudniania przez wykonawcę pracowników na umowę o pracę.
8. Obowiązek kalkulowania przez Wykonawcę w ofercie wskaźników płacy na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę stosowane w Polsce.
W sprawie problemu rozstrzygania przetargów publicznych interweniowała również posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Zamawiający może oprzeć wybór oferty wyłącznie na kryterium cenowym, ale może również zastosować obok ceny także inne kryteria, których przykłady podaje ustawa. W praktyce jednak wygląda to tak, że zazwyczaj jedynym branym pod uwagę kryterium oceny ofert jest cena. W efekcie skutkuje to często złą jakością wykonanych usług, w tym przede wszystkim robót budowlanych do których zostają wykorzystane najtańsze materiały. Z pewnością pozytywnie na sytuację ekonomiczną państwa wpłynęłaby reforma Prawa zamówień publicznych oraz sprecyzowanie dodatkowych kryteriów– pisała w swojej interpelacji parlamentarzystka.