Konwencja "Kobieta, Polska, Europa"
28 stycznia, 2019
Jak rząd uhonoruje mamy, które godziły wychowanie co najmniej 4 dzieci z pracą zawodową?
30 stycznia, 2019

Gabinet Cieni

Za nami kolejne posiedzenie Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, na którym omówiono m.in. poselski projekt o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Projekty zostały przygotowane przez Platformę Obywatelską, Kukiz 15 i Prawo i Sprawiedliwość.
W projekcie Prawa i Sprawiedliwości jest propozycja, aby informacja o wysokości wynagrodzeń Prezesa, wiceprezesów, członków Zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy była jawna i podlegała udostępnieniu przez Prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to udostępnienie. Projekt zakłada także ograniczenie zarobków osób zajmujących kierownicze stanowiska nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia szefa NBP. Nie mają jednak być publikowane oświadczenia majątkowe.
Gabinet Cieni powrócił do projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Platforma Obywatelska przygotowała poprawki i propozycje do ustawy, które zostaną zgłoszone na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Ważnymi tematami posiedzenia były także: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, który dotyczy utworzenia Funduszu Nauki Polskiej, wirtualnych instytutów badawczych i wyznaczenia ‘podmiotu zarządzającego’ – (praktycznie PORT), do formalizacji i zarządzania działalnością badawczą i wdrożeniową. Środki finansowe są zarządzane przez BGK, który w pierwszym etapie (2019), dostarcza tych środków w wysokości 500 mln PLN z uszczuplenia funduszu statutowego.
Kolejnym projektem, który został omówiony przez Gabinet Cieni był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023. Szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie do 80 000 zł na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych. Natomiast 25 000 zł to kwota przeznaczona na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Wkład własny to 20 % kosztów. W każdym roku na realizację programu przeznaczono 40 mln.
Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej to jedyna, prawdziwa alternatywa dla rządu PiS.Ten ponad 50-osobowy zespół złożony z profesjonalistów i doświadczonych polityków. Każdy z ministrów opiniuje odpowiedników w rządzie PiS. Izabela Katarzyna Mrzygłocka pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Stałego Komitetu Rady Ministrów w Gabinecie Cieni.