Nocne głosowania ws. dofinansowania dla TVP
31 stycznia, 2019
Katarzyna Mrzygłocka interweniuje w sprawie zwiększenia środków dla zespołów ratownictwa medycznego
13 lutego, 2019

Gabinet Cieni m.in. o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinetu Cieni omówiony został m.in. rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, który dotyczy stworzenia ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego RP poprzez przeprowadzenie szeregu inwestycji polegających na budowie rurociągów służących do transportu ropy naftowej lub produktów naftowych oraz odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych. Realizacja inwestycji, wskazanych w załączniku do ustawy, pozwoli również na zaopatrywanie południowych rejonów Polski w paliwa ciekłe, poprawiając tym samym bezpieczeństwo energetyczne tej części kraju. Gabinet Cieni podkreślił, że należy zwrócić jednak uwagę na niechęć projektodawców dla przyjęcia rozwiązań zapewniających godziwe odszkodowanie dla właścicieli, których nieruchomości zostały zajęte pod inwestycje objęte przedmiotowym aktem prawnym. Wydaje się, iż można by właścicielom pozbawionym prawa własności, zapewnić możliwość weryfikacji uzyskanego odszkodowania przed sądem powszechnym, nadając postępowaniu odszkodowawczemu hybrydowy charakter.
Gabinet Cieni zajmował się również projektem o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Projekt ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. W projektowanej ustawie proponuje się przede wszystkim wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego, jako właściwego organu w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów Rozporządzenia, posiadającego uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym publikowania informacji o nałożonych sankcjach w przypadkach określonych w projekcie. Projekt przeszedł szerokie konsultacje społeczne.
Szeroko omówiony został również projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Głównym założeniem ustawy jest przeniesienie kontroli realizowanej przez NFZ z poziomu oddziałów wojewódzkich na poziom centrali NFZ i utworzenie korpusu kontrolerskiego, co wydaje się być pomysłem dosyć kontrowersyjnym i może skutkować tym, iż osoby zajmujące się wyłącznie kontrolami nastawione będą na generowanie jak największych zysków na rzecz Funduszu poprzez nakładanie maksymalnie wysokich kar dla świadczeniodawców. Cała ustawa sprawia wrażenie, jakoby była ukierunkowana na ten właśnie cel, a proponowane zmiany ograniczają prawa podmiotów kontrolowanych.
Tematem dyskusji był również projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. W projekcie zaproponowano przepisy ułatwiające nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych, które powstają po wytworzeniu biogazu rolniczego. Produkty pofermentacyjne będą wprowadzane do obrotu – bez pozwoleń ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co umożliwi producentom łatwiejsze ich zbycie lub zagospodarowanie (obecnie konieczne jest uzyskiwanie takich pozwoleń). Zniesienie wymogu uzyskiwania pozwoleń umożliwi szybkie przekazywanie wytworzonych produktów pofermentacyjnych odbiorcom, oznacza też minimum formalności, i w efekcie powinno poprawić sytuację finansową producentów biogazu rolniczego. Wprowadzenie produktów pofermentacyjnych do obrotu zapewnienia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej
w dniu 5 lutego r., godz. 13:00
1. Omówienie spraw prezentowanych na Radzie Ministrów w dniu 5 lutego 2019 r.:
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.
Referuje: Izabela Leszczyna – Wiceszef Gabinetu Finansów
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Referuje: Tomasz Grodzki – Szef Gabinetu Zdrowia
• Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.
Referuje: Dorota Niedziela – Szef Gabinetu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Omówienie spraw prezentowanych na Radzie Ministrów w dniu 29 stycznia 2018 r.:
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.
Referuje: Dorota Niedziela – Szef Gabinetu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.
Referuje: Zdzisław Gawlik – Szef Gabinetu Energii
3. Sprawy bieżące.