Urodziny PWSZ AS w Wałbrzychu
15 czerwca, 2013
Roczny urlop rodzicielski
17 czerwca, 2013

Echa ostatniego posiedzenia Sejmu


Podsumowanie ostatniego posiedzenia Sejmu RP w pigułce:

1. Obniżenie opłat za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – Sejm uchwalił nowelizację przepisów ustawy o systemie oświaty, której celem jest zapewnienie tańszych i bardziej dostępnych przedszkoli. Przepisy wejdą w życie już od września, a z nimi zmienią się opłaty – za pobyt przedszkolaków w placówce publicznej, który przekroczy pięć bezpłatnych godzin, rodzice zapłacą za każdą dodatkową godzinę maksymalnie 1 zł. Jednakowe, a zarazem mniejsze niż dotychczas stawki będą niewątpliwie przekładać się na większą liczbę dzieci korzystających z dodatkowych zajęć. Na dodatkowe godziny opieki przedszkolnej samorządy dostaną dotację z budżetu państwa. Przyjęte przez Sejm zmiany zakładają też, że od 1 września 2015 wszystkie dzieci 4-letnie, a od 1 września 2017 dzieci 3-letnie, będą miały zagwarantowane prawo do edukacji przedszkolnej.

2. Wprowadzenie elastycznego czasu pracy Sejm uchwalił także nowelizację Kodeksu pracy, wydłużającą do roku okres rozliczeniowy czasu pracy. Takie rozwiązania sprawdzają się już w 14 państwach Europy. Pomogą w uratowaniu jak największej liczby miejsc pracy oraz w utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie spowolnienia gospodarczego. Nowelizacja umożliwi bardziej racjonalną organizację czasu pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy pozwoli przedsiębiorcom dostosować zapotrzebowanie na wykonywaną pracę do bieżących potrzeb. Pracownicy zaś, dzięki możliwości wnioskowania o indywidualne skorzystanie z ruchomego czasu pracy, będą mieli ułatwione godzenie życia zawodowego z osobistym.

3. Zmiany w sposobie organizowania opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców Sejm uchwalił także zmianę ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja wprowadza możliwość zawierania przez starostów porozumień o utworzeniu na terenie innego powiatu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Obecnie w tym trybie można tworzyć na terenie innego powiatu rodzinne domy dziecka oraz zawodowe rodziny zastępcze. Ponadto w ustawie zostaje określony zakres spraw mogących być przedmiotem takiego porozumienia pomiędzy starostami.

4. Obowiązkowe odblaski dla pieszych – Posłowie przyjęli też m.in. ustawę rozszerzającą obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek używania elementów odblaskowych takich jak kamizelki lub opaski przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu po drogach poza terenem zabudowanym. Elementy odblaskowe mają być umieszczane w widocznym miejscu. Przepis ten nie będzie dotyczył osób poruszających się po chodniku i w strefie zamieszkania. Obecne przepisy zobowiązują do noszenia elementów odblaskowych jedynie osoby do 15 roku życia. Zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

5. Zmiany w usługach płatniczych – Posłowie uchwalili nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy przewidują m.in. zmiany dotyczące wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego. Głównym celem nowelizacji jest ułatwienie podejmowania działalności przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, a także zwiększenie zaufania konsumentów do takiego środka płatniczego. Chodzi m.in. o określenie zasad wydawania np. kart płatniczych, w tym wskazanie przypadków, w których możliwe jest pobieranie opłat z tego tytułu.

6. Zakończenie prac nad projektem I ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów – Izba poparła część poprawek Senatu do tzw. ustawy deregulacyjnej. Uchwalona przez Sejm 19 kwietnia 2013 r. ustawa jest pierwszym etapem otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Całościową lub częściową deregulacją zostało objętych 50 zawodów. Wśród zaakceptowanych przez Sejm senackich poprawek jest m.in. wydłużenie z 3 do 4 lat okresu doświadczenia zawodowego wymaganego do przystąpienia do egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego bez odbycia aplikacji.