Drugi Charytatywny Bal dla Mai
2 stycznia, 2013
Poniedziałkowe dyżury poselskie
5 stycznia, 2013

Dziś kolejne obrady Sejmu RP

W samo południe rozpocznie się pierwsze w tym roku, a 31. w obecnej kadencji posiedzenie Sejmu RP. Oto, co zaplanowano w jego trakcie:
3 stycznia, czwartek:
godz. 12:00 – 12:15
G ł o s o w a n i a, w tym:
– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat inwigilacji posłów Prawa i Sprawiedliwości
godz. 12:15 – 13:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:15 – 14:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:00 – 14:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:45 – 16:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o środkach ochrony roślin (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:00 – 16:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:45 – 19:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:30 – 20:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:15 – 21:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz.21:30 – 22:45 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:45 – 23:15 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie akcji „Wisła” (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 23:15 – 0:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 0:00 – 0:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 0:15 – 0:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 0:30 – 1:30 – oświadczenia poselskie
4 stycznia, piątek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 13:00 – Informacja bieżąca
godz. 13:00 – 14:30 – G ł o s o w a n i a
godz. 14:30 – 15:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:30 – 17:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Prawo spółdzielcze
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Prawo spółdzielcze (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji)
godz. 17:30 – 19:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji)
godz. 19:30 – 20:30 – oświadczenia poselskie.
W pierwszym dniu posiedzenie, 3 stycznia dwukrotnie spotka się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny: na godz. 14:00 zaplanowano rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks wykroczeń, a na godz. 16:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw oraz rozpatrzenie projektu planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski