Wybory samorządowe 2014- nadchodzą zmiany
27 listopada, 2014
ROP o przestrzeganiu czasu pracy
4 grudnia, 2014

Co uchwalił Sejm?

80. posiedzenie Sejmu zakończyło się w piątek 28 listopada. Obradujący podjęli w tym czasie wiele ważnych decyzji. Istotnym punktem było ślubowanie poselskie Roberta Maciaszka, który przejął mandat poselski po Pawle Grasiu.
Posłowie zatwierdzili nowelizację ustawy o obligacjach, która ma szczegółowo określać zasady emisji oraz nabywania i zbywania papierów wartościowych. Celem wprowadzenia poprawek jest wzrost rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Poza tym nowe przepisy zakładają możliwość korzystania z większej liczby instrumentów w procesie emisji obligacji. Ustawa zastąpi dokument z 29 czerwca 1995 r.
Obradujący przyjęli także ustawę okołobudżetową, dotyczącą możliwości zmian poszczególnych ustaw w związku z wejściem życie ustawy budżetowej. Ustawa dopełnia projekt budżetu na kolejny rok i określa jego odpowiednią realizację. Sejm zadecydował, że osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe będą pobierały wynagrodzenie na takim samym poziomie, jak do tej pory- dotyczy to przede wszystkim diet posłów i senatorów. Projekt ten zwiększa także środki przeznaczone na walkę z bezrobociem o prawie 600 mln i zakłada przeznaczenie ponad 800 mln na dofinansowanie staży i szkoleń lekarzy.
Posłowie potwierdzili konieczność wprowadzenia zmian do ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Ważnym punktem nowelizacji jest realizacja projektu jednego okienka rozliczeniowego. Dzięki temu na przykład tylko jeden dyrektor izby celnej spośród 16 polskich placówek zajmie się rozliczaniem należności celnych. Ponadto od tej pory kontrole prowadzone przez Służbę Celną będą przebiegały sprawniej i szybciej. Poza tym celnicy będą mogli przejąć część obowiązków należących do organów podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.
Sejm zajął się także poprawieniem ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja zwalnia z płaceniu podatku karetki pogotowia. Samochody ratownictwa medycznego muszą jednak spełniać normy przyjęte dla ambulansów.
Obradujący przyjęli nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która obniża maksymalne stawki opłaty interchange przy płatności kartą. Zgodnie z nowymi przepisami opłata ta nie może być wyższa niż 0,2% wartości transakcji dokonywanej kartą debetową oraz 0,3% w przypadku karty kredytowej. W przypadku dokonywania płatności za pomocą innej karty, opłata ta nie może przekroczyć 0,3% – do tej pory obowiązywała stawka 0,5%.
Sejm podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja ma być częścią procesu wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, dzięki którym będą mogli dużą część spraw załatwiać drogą elektroniczną. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mieli możliwość rejestrowania spółek jawnych i komandytowych przez Internet. Ułatwi im to system teleinformatyczny prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości .
Obradujący zgodzili się na ratyfikację przez prezydenta umowy o stowarzyszeniu łączącym Unię Europejską z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi a Ukrainą.
Sejm zadecydował ponadto o nowelizacji ustawy dotyczącej organizmów genetycznie modyfikowanych. Ma ona na celu zwiększenia bezpieczeństwa osób zajmujących się pracą przy GMO. Ustawa wprowadza do polskich przepisów regulacje Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące zamkniętego użycia modyfikowanych mikroorganizmów. Poza tym przepisy szczegółowo określają terminy, które wcześniej budziły wątpliwości interpretacyjne. Ustawa wprowadza także nowe pojęcia, takie jak mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM).
Obradujący zatwierdzili wszystkie poprawki ustawy o środkach ochrony roślin, zaproponowane przez Senat. Nowelizacja zakłada brak konieczności tłumaczenia na język polski dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin, będzie możliwość składania jej w języku angielskim. Preparaty ochronne po upływie terminu ważności będzie można dodatkowo atestować oraz sprzedawać je przez rok po upływie terminu, jeśli potwierdzona zostanie przydatność do użycia.

źródło: sejm.gov.pl
foto: K.Białoskórski