2. edycja konkursu Zwierzak Za Kierownicą
10 czerwca, 2014
Za nami kolejne posiedzenie Sejmu
11 czerwca, 2014

By było mniej wypadków przy pracy…

Swoje kolejne posiedzenie odbyła dziś Rada Ochrony Pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie oceny jakości szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, a także sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku.

W stanowisku w sprawie oceny jakości szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP stwierdziła m.in., że jedną z istotnych przyczyn wypadkowości przy pracy jest nadal niezadowalający poziom i zakres nauczania bezpiecznych metod pracy.
„W latach 2011-2013 w zaistniałych 6.121 wypadkach przy pracy zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy odnotowano 936 wypadków, w których jedną z głównych przyczyn był brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – czytamy w stanowisku. – Największą liczbę wypadków w tym zakresie odnotowano w budownictwie (330), przetwórstwie przemysłowym (317) oraz handlu i naprawach (94). W wypadkach tych poszkodowanych zostało 1010 osób, w tym 210 poniosło śmierć, a 414 doznało ciężkich uszkodzeń ciała. Wykazanie przez Państwową Inspekcję Pracy, że jedną z przyczyn wymienionych wypadków był brak przeszkoleń bhp świadczy o lekceważącym traktowaniu tego wymogu przez pracodawców oraz funkcjonowanie różnych struktur szkoleniowych działających jedynie na podstawie przepisów o swobodzie gospodarczej bez nadzoru kuratorów oświaty”.
Jako przykład na potwierdzenie swojej opinii ROP podaje  informację wicekurator oświaty we Wrocławiu, gdzie tylko 2 wnioski (i to w roku 2006) dotyczące szkoleń bhp przedstawiono kuratorium do akredytacji.
„Państwowa Inspekcja Pracy stwierdza, że z przeprowadzonych kontroli wynika, że co piąty pracownik objęty kontrolą został przeszkolony wstępnie bez programu, a 7% pracowników zostało przeszkolonych według programu niedostosowanego do rodzaju i warunków wykonywanej pracy – czytamy dalej w stanowisku. – Natomiast w zakresie szkoleń okresowych odsetek ten wynosi odpowiednio 17% i 7%. W czasie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, że w 2011 roku tylko 14% jednostek, którym pracodawcy zlecili szkolenia okresowe pracowników, prowadziła działalność szkoleniową zgodnie z ustawą o systemie oświaty”.
Mając na uwadze przedstawione przez Państwową Inspekcję Pracy informacje dotyczące szkoleń Rada uznała za niezbędne:
1. Znowelizowanie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. tak, aby każda jednostka realizująca szkolenia prowadziła działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty;
2. Rozszerzenie programów szkolenia  dla kierowców i maszynistów, zwłaszcza o krótkim stażu pracy, o zagadnienia zagrożeń zawodowych i psychologicznych aspektów bezpieczeństwa ruchu;
3. Przyjęcie zasady, że w szkoleniu metodą e-learningu, po zakończeniu szkolenia egzamin z nabytej wiedzy będzie zdawany przed komisją będącą w tym samym pomieszczeniu, co zdający egzamin.