SAMORZĄDY

Nieodłączną częścią pracy poselskiej Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej jest współpraca z samorządami. Parlamentarzystka skutecznie wspiera samorządy ze swojego regionu i wraz z nimi opracowuje liczne projekty. Często i chętnie spotyka się również z mieszkańcami. Dyżury poselskie pełni regularnie w Wałbrzychu, Świdnicy, Żarowie, Jaworzynie Śląskiej i  Ząbkowicach Śląskich. Na dużą skalę współpracuje   z największymi miastami w swoim regionie. Ciągłe udoskonalanie służby zdrowia i stanu dróg na tych terenach jest efektem licznych spotkań, dyskusji i interwencji.

„Niejednokrotnie Pani Poseł podejmowała trudne tematy, do których z pewnością należy, m.in. ratownictwo medyczne na terenie naszego regionu. Nieoceniony jest też wkład Pani Poseł w prace nad kształtem kolejnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Liczne kontakty z mieszkańcami, aktywne reagowanie na ich problemy, m.in. w sprawie składowania odpadów przy ulicy Kopernika, uświadamianie nawet najmłodszych mieszkańców Świdnicy o swojej pracy w Sejmie przez organizację dla uczniów szkół podstawowych cyklu spotkań pod nazwą „Jak pracuje mój parlamentarzysta” – to najlepszy dowód na to, że Pani Poseł stara się jak najlepiej wywiązywać ze swoich obowiązków związanych ze sprawowaniem mandatu poselskiego.” – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy- Joanna Gadzińska

NA NAJWYŻSZYM SZCZEBLU

Oprócz drogi oficjalnej parlamentarzystka często korzysta z możliwości przedstawienia swojej argumentacji w bezpośredniej rozmowie z ministrami i sekretarzami stanu. Skuteczności takich działań doświadczył m.in. Leszek Orpel- Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój. Parlamentarzystka przyczyniła się m.in. do powstania Jedlińskiego programu stypendialnego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej tego miasta. Wspólnymi siłami udało się także zrealizować projekt „Jedlińskich grantów edukacyjnych”. Posłanka aktywnie doradza również władzom miasta w kwestiach aktywizacji bezrobotnych, m.in. poprzez przygotowanie i wcielenie w życie „prac społeczno-użytecznych”.

Pierwsza edycja konkursu Jedlińskie Granty Edukacyjne, kwiecień 2012

„Dotychczasowa moja współpraca z Panią Poseł Katarzyną Mrzygłocką to czysta przyjemność. Bezcenna jest pomoc Pani Poseł w organizowaniu kontaktów z przedstawicielami administracji rządowej. Moi współpracownicy oraz ja bardzo sobie cenimy partnerstwo Pani w  innowacyjnych projektach, które realizujemy na terenie naszego miasta.  W szczególności doceniamy Pani zaangażowanie  w wypracowaniu Jedlińskiego programu stypendialnego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej,  dzięki któremu już ponad 150 osób otrzymało kilkuset złotowe stypendia a  także mogli realizować swoje ambicje w specjalnym projekcie: „Jedlińskich grantów edukacyjnych”. Dziękujemy za doradztwo w realizacji  programów aktywizacji bezrobotnych, a przede wszystkim przy nowatorskim wykorzystaniu narzędzia pn.  prace społecznie-użyteczne, które skutecznie pozwala na terenie mojego miasta łagodzić skutki bezrobocia.” – Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój- Leszek Orpel

Dzięki negocjacjom posłanki z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się wypracować kompromis korzystny dla Gminy Żarów.  Zadłużenie gminy w funduszu zostało zmniejszone o 1,5 miliona złotych. Częściowe umorzenie spłaty długu pozwoliło na realizację jednej z ważniejszych inwestycji w gminie Żarów, tj. budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. Parlamentarzystka nieustannie wspiera i angażuje się w sprawy mieszkańców gminy.

„Pani Poseł składam ogromne podziękowania za wspieranie inicjatywy, dzięki której o półtora miliona złotych zmniejszy się zadłużenie gminy Żarów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaangażowanie społeczne Pani Poseł jest najlepszym dowodem na to, że dobro czynione innym zawsze do nas powraca. Cieszę się, że wspólnie udało nam się pokonać najtrudniejsze przeszkody i dziś możemy świętować sukces naszej gminy.” – Burmistrz Żarowa- Leszek Michalak

EKSPERT DS. RYNKU PRACY

Kwestiom bezrobocia i gospodarowania środkami Funduszu Pracy posłanka poświęca również dużo uwagi na terenie powiatu ząbkowickiego i powiatu wałbrzyskiego. Parlamentarzystka jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich, gdzie pracuje w charakterze eksperta do spraw polityki rynku pracy. Przewodniczy również pracom Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu, która opiniuje i doradza władzom powiatu we wszystkich kwestiach związanych z rynkiem pracy. Praca jest najważniejszym czynnikiem stabilizacji społecznej, filarem bezpieczeństwa. Natomiast jednym z kluczowych elementów decydujących o poziomie zatrudnienia i bezrobocia w gospodarce są koszty pracy, a wśród nich – opodatkowanie pracy. Konieczne jest zmniejszenie klina podatkowego związanego z kosztami pracy- uważa posłanka. Biorąc udział także w sesjach Rady Powiatu Ząbkowickiego, parlamentarzystka ma możliwość zapoznania się z bieżącymi  problemami władz i mieszkańców. Dzięki działaniom podjętym przez posłankę udało się też pozyskać długo wyczekiwany, nowy wóz strażacki dla OSP w Przyłęku– warty ponad 650 tys. zł.

Sesja Rady Powiatu Ząbkowickiego, czerwiec 2013

„Pani poseł pragnę podziękować za zaangażowanie, bieżący kontakt ,przekazywanie istotnych informacji wraz z częstym udziałem na sesjach Rady Powiatu, oraz za pracę w powiatowej radzie zatrudnienia. Nieocenione jest wsparcie Pani Poseł przy lokalnych  organizacji Ochotniczej Straży Pożarnej, a także wielkie zaangażowanie przy pozyskiwaniu środków finansowych  i rozwiązywaniu problemów społecznych- szczególnie w walce z bezrobociem  i wykluczeniem społecznym.” – Starosta Powiatu Ząbkowickiego- Roman Fester

NIE ZOSTAWIA W POTRZEBIE

Parlamentarzystka szybko i skutecznie reaguje na potrzeby mieszkańców swojego regionu. W  czerwcu 2013 r. wsparła powodzian z Gminy Marcinowice. W ramach pomocy zorganizowała zbiórkę potrzebnych rzeczy oraz przekazała mieszkańcom m.in. środki czystości, meble i artykuły spożywcze. Posłanka bierze też czynny udział w życiu gminy, uczestnicząc w licznych uroczystościach.

Powódź w Gminie Marcinowice, czerwiec 2013

„Współpraca z Panią Poseł Katarzyną Mrzygłocką układa nam się bardzo dobrze. Pani  Poseł jest osobą dostępną, z którą zawsze można porozmawiać, służy nam chętnie swoją pomocą. Jest w Gminie Marcinowice częstym gościem i nigdy nie brakuje jej na naszych największych uroczystościach: Tradycjach Stołów Wielkanocnych, dożynkach, otwarciach orlików i świetlic. Pani Poseł nie zostawiła nas również w potrzebie, kiedy w czerwcu br. dotknęła nas powódź. Za ogromną pomoc, jaką przekazała na rzecz powodzian, gorąco dziękujemy.” – Wójt Gminy Marcinowice- Jerzy Guzik

Nieoceniona okazała się również pomoc posłanki dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice, których nękają częste powodzie. Interwencje parlamentarzystki na szczeblu wojewódzkim i krajowym przyniosły oczekiwane rezultaty w zakresie usuwania skutków powodzi i prac remontowych urządzeń wodnych administrowanych przez RZGW we Wrocławiu.

„Pani Poseł Mrzygłocka czynnie włączyła się do działań wspierających gminę w zakresie usuwania skutków powodzi i prac remontowych urządzeń wodnych administrowanych przez RZGW we Wrocławiu. Jej interwencje na szczeblu wojewódzkim i krajowym były nader skuteczne. Wartym podkreślenia jest także fakt utrzymywania więzi i kontaktów ze społeczeństwem. Stąd też częsta obecność Pani Poseł na różnego rodzaju zdarzeniach z udziałem społeczności gminnej jest  dobrą drogą do budowania wizerunku posła – reprezentanta środowiska.” Wójt Gminy Stare Bogaczowice- Leszek Świętalski

INWESTYCJE

Gmina Jaworzyna Śląska jest jednym z miejsc, gdzie posłanka Katarzyna Mrzygłocka regularnie organizuje dyżury i spotyka się z mieszkańcami. Parlamentarzystka zaniepokojona stanem Dworca Kolejowego w Jaworzynie Śl. pomogła w zabiegach o zrealizowanie i sfinansowanie inwestycji przebudowy. Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego oraz zagospodarowanie placu przydworcowego zwiększą powierzchnię publiczną oraz poprawią komunikację podróżnych.

„Pani Poseł z własnej inicjatywy wyszła z propozycją odbywania dyżurów poselskich w Gminie Jaworzyna Śląska. Jej zaangażowanie i regularna praca stwarza mieszkańcom możliwość przedstawienia i rozwiązania ich problemów. Parlamentarzystka, w granicach swoich możliwości, jest zawsze otwarta na pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw gminnych, które przedstawiam Jej jako burmistrz. W szczególności cenię sobie zaangażowanie Pani Poseł w temat rewitalizacji dworca kolejowego w Jaworzynie Śląskiej. Nasza współpraca jest rzeczowa i korzystna dla gminy.” – Burmistrz Jaworzyny Śląskiej- Grzegorz Grzegorzewicz

Budownictwo i zarządzanie drogami również nie są obcymi tematami dla poseł Mrzygłockiej. Są to kwestie jakimi parlamentarzystka zajmuje się m.in. w Gminie Czarny Bór. Posłanka wspiera również  organizację licznych kulturalnych i sportowych wydarzeń. To tu odbyły się w 2013 r. Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim, na których parlamentarzystka miała przyjemność wręczyć medale najlepszym w kategoriach żeńskich.

Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim, czerwiec 2013

„Zaangażowanie Pani Poseł częstokroć przyczyniło się do likwidacji barier utrudniających bieżącą działalność samorządu w dziedzinach związanych m.in. z oświatą, kulturą, budownictwem czy zarządzeniem drogami. Jestem również wdzięczny za wspieranie naszych lokalnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, szczególnie podczas Biegu Krasnali, Dożynek czy uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Niejednokrotnie Pani poseł była naszym łącznikiem i orędownikiem podczas rozmów na szczeblu nie tylko ministerialnym, ale również wojewódzkim.” – Wójt Gminy Czarny Bór- Adam Górecki