Zastrzyk pieniędzy dla TVP i RP oraz Agencji Badań Medycznych
22 lutego, 2019
O pomocy dla świdnickiego hufca ZHP
26 lutego, 2019

77. posiedzenie Sejmu – podsumowanie

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej i ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz projekt ustawy o opłatach abonamentowych- to główne punkty 77. posiedzenia Sejmu.
Celem propozycji zmian w Kodeksie postępowania cywilnego jest walka z przewlekłością, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych. Dzięki proponowanym przepisom, znaczna część spraw będzie rozstrzygana już na pierwszej rozprawie. Projektowane przepisy skracają drogę obywateli do sądów – sprawy mają się toczyć niedaleko miejsca ich zamieszkania. Ograniczona została także możliwość przedłużania postępowań, np. przez ciągłe wnoszenie zażaleń. Nowe rozwiązania gwarantują również obiektywizm postępowań – automatyczne wyłączenie sędziów i całych sądów, gdy ich bezstronność może być kwestionowana. Elementem proponowanej przez rząd reformy jest także zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców. Projekt został skierowany do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Wprowadzenie przepisów w sprawie instrumentów finansowych do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Proponowana regulacja stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji. Wsparcie z instrumentu finansowego ma umożliwić finansowanie znacznie szerszego zakresu operacji oraz kosztów (m.in. zakup zwierząt, roślin jednorocznych), niż jest to dozwolone w przypadku dotychczas stosowanego wsparcia dotacyjnego. Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie w I czytaniu i skierował projekt do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sejm skierował do dalszych prac w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt zakłada m.in. rozszerzenie oraz doprecyzowanie kompetencji Prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynowania wykonywania uprawnień w spółkach objętych Ustawą, modyfikację mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz wprowadzenie zmian w zakresie przepisów Ustawy regulujących zbywanie udziałów i akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.
Izba rozpatrzyła poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Projekt zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Ponadto nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób. W ustawie Prawo ochrony środowiska zaproponowano doprecyzowanie, że 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ponownie trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami, która zmienia zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, dostosowując przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy umożliwiają każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości – niezależnie od tego, czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Nowela zakłada też umożliwienie każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – niezależnie od formy pozyskania prawa do nieruchomości. Dochodzenie zwrotu nieruchomości będzie zgodnie z proponowanymi przepisami możliwe przez 20 lat.
Nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ustanawia wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej. Zmiany dotyczą wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. Inną zmianą jest zastąpienie wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej oraz wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej przez odpowiednio unijne świadectwa zdolności żeglugowej albo tymczasowe unijne świadectwa zdolności żeglugowej.
Sejm opowiedział za poprawkami Senatu do noweli ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do standardów UE. Zgodnie z unijną dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego. Teraz będzie mógł nim być np. dźwięk. Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające ma być wniesienie opłaty na kolejny okres ochronny. Zgodnie z nowymi przepisami „Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego”.
Sejm w głosowaniu zadecydował, iż będzie procedował nad projektem ustawy o opłatach abonamentowych, który zakłada rekompensaty finansowe dla publicznej radiofonii i tv z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych. Projekt był punktem spornym porządku obrad.
W piątek, 22.02., Izba zakończyła pięciodniowe posiedzenie. W ostatnim dniu obrad posłowie zajęli się poselskim projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który ma na celu umożliwienie zgłoszenia udziału w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia przez organizacje społeczne. Decyzją Sejmu dokument został skierowany do dalszych prac do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.
Następne, 78. posiedzenie Sejmu, odbędzie się w dniach 13-15 marca.
materiały – sejm.gov.pl