Pomnik św. Jana Pawła II odsłonięty
9 maja, 2014
Jubileuszowy XXXV Bieg Krasnali w wiosennej odsłonie
12 maja, 2014

67. posiedzenie Sejmu w skrócie

Dziś zakończyło się 67. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas trzydniowych obrad posłowie wysłuchali kilkunastu czytań, a także exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i uchwalili kilka ciekawych ustaw. Zapraszam na skrótową relację z obrad.
Exposé ministra spraw zagranicznych
Jednym z ważniejszych punktów było exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który 8 maja, w drugim dniu obrad, przedstawił Sejmowi informacje dotyczące założeń polskiej polityki zagranicznej na 2014 r. Wystąpieniu szefa MSZ przysłuchiwali się także: prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, członkowie rządu oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Podczas swojego wystąpienie szef dyplomacji odniósł się m.in. do obecnej sytuacji na Wschodzie. W kontekście polityki wschodniej minister zapewniał, że jej fundament stanowią silna Ukraina, Białoruś oraz inne kraje bałtyckie.
Radosław Sikorski przypomniał też o przypadających w tym roku rocznicach: 25-lecia polskiej suwerenności, 15 lat członkostwa Polski w NATO oraz 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej.
Szef MSZ stwierdził, że Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania nadal pozostają kluczowymi partnerami Polski w Europie. W kontaktach z krajami pozaeuropejskimi dominować będzie zdaniem ministra współpraca gospodarcza. Radosław Sikorski powiedział, że zgodnie z prognozami na lata 2016-2020 polski eksport wzrośnie o ponad połowę.
Komisja Polityki Senioralnej
W ostatnim dniu obrad 67. posiedzenia Sejmu posłowie powołali do życia Komisję Polityki Senioralnej – nową, stałą komisję, która będzie zajmować się kształtowaniem polityki państwa wobec osób starszych.
Komisja ta została utworzona na mocy nowelizacji Regulaminu Sejmu. Potrzeba powołania stałej komisji odpowiedzialnej za rozpatrywanie programów i projektów ustaw z zakresu polityki senioralnej jest związana m.in. z przyjęciem przez Radę Ministrów pakietów dokumentów senioralnych – np. „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”. Utworzenie komisji jest wyrazem zaangażowania Sejmu w proces budowania polityki senioralnej. Komisja ma być forum przygotowania corocznej debaty sejmowej w tej sprawie. Ponadto nowelizacja likwiduje dotychczasowe ograniczenie, zgodnie z którym poseł mógł być członkiem najwyżej dwóch komisji. W myśl nowelizacji Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów będzie mogło wyrazić zgodę na zasiadanie posła w trzech stałych komisjach.

Najciekawsze uchwalone ustawy
USTAWY KONSUMENCKIE
Ustawa o prawach konsumenta
Również z powodu konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy, tym razem dotyczącej praw konsumentów, przyjęto ustawę o prawach konsumentów, która ma zapewnić odpowiednią ich ochronę oraz regulacje korzystne dla przedsiębiorców. Co przyniosą zmiany? M.in. prawo konsumenta do informacji, zasady ustalania i ponoszenia kosztów umów, zasady odstępowania od umów, uprawnienia w przypadku wad sprzedanego towaru oraz te wynikające z gwarancji. Celem ustawy jest ułatwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji oraz pełniejsze korzystanie z przysługujących im praw. Z kolei przedsiębiorcy będą mieli m.in. obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na obciążenie go jakimikolwiek płatnościami. Ustawa wydłuża z 10 do 14 dni okres, w którym konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet) będzie mógł od niej odstąpić bez podania przyczyny. Ustawa reguluje też np. prawa konsumentów w przypadku umów zawieranych przez telefon – na przedsiębiorcę zostanie nałożony wymóg potwierdzania treści oferty oraz uzyskania zgody konsumenta na piśmie lub innym nośniku. Po zmianie przepisów sprzedawcy mają mieć ułatwione obciążenie odpowiedzialnością przedsiębiorcy, faktycznie odpowiedzialnego za wadę – w przypadku zakwestionowania przez konsumenta jakości rzeczy sprzedanej.
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług
W ostatnim dniu 67. posiedzenia Sejmu uchwalono także ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa znosi obowiązek tzw. metkowania, tj. oznaczania ceną każdej sztuki towaru i wprowadza pojęcie „eksponowania” cen. Cena powinna być uwidoczniona tak, by kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości. Ustawa wprowadza rozwiązania bardziej przyjazne przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub cenników elektronicznych. Zgodnie z ustawą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny konsument będzie miał prawo żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. Ponadto sprzedawcy będą mieli obowiązek informowania o przyczynie przeceny towarów, a za naruszenie tych przepisów oraz regulacji dotyczących uwidaczniania cen będzie grozić kara do 20 tys. zł.
INNE USTAWY
Ustawa o kierujących pojazdami
Posłowie przyjęli także nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, której celem jest m.in. doprecyzowanie systemu egzaminów na prawo jazdy. Nowelizacja przywraca zasadę merytorycznej odpowiedzialności ministra do spraw transportu za treść pytań egzaminacyjnych oraz nadzoru nad nimi. Pytania będzie układać, weryfikować i zatwierdzać państwowa komisja, a propozycje pytań będą mogły być przedstawiane komisji przez podmioty zewnętrzne. Ustawa przewiduje też, że WORD-y przekazywać będą 1,5 proc. opłaty za przeprowadzanie części teoretycznej egzaminu państwowego do budżetu państwa. Ponadto, w myśl nowelizacji egzamin na prawo jazdy będzie można zdawać na pojeździe innym niż należący do WORD-u, np. na tym, którym kursant jeździł w szkole jazdy. Pojazd ten będzie musiał jednak spełniać określone warunki wymagane do przeprowadzenia egzaminu państwowego, m.in. posiadać kamerę w kabinie. Nowelizacja uchyla też obowiązek odbywania szkolenia teoretycznego dla kursantów w szkołach jazdy. Ustawa zwalnia również posiadaczy prawa jazdy kat. B z egzaminu na motocykl z automatyczną skrzynią biegów, o pojemności do 125 cm sześciennych. Osoby te będą musiały jednak mieć prawo jazdy od co najmniej trzech lat.
Nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja była konieczna, ponieważ wdraża dyrektywę europejską 2011/95/UE w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony. Co zmienia ustawa? M.in. definicję „małoletniego bez opieki”, w której wskazuje, że osoby dorosłe są za niego odpowiedzialne zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Jeśli status uchodźcy nadano małoletniemu bez opieki lub udzielono mu ochrony uzupełniającej, w myśl znowelizowanej ustawy to szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie podejmował działania służące odnalezieniu krewnych małoletniego. Ustawa rozszerza także katalog podmiotów uprawnionych do świadczeń pomocy społecznej o członków rodzin beneficjentów ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w celu połączenia z rodziną. Zgodnie z nowelizacją, osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub udzielono im ochrony uzupełniającej, będą mogły skorzystać z polskiej publicznej opieki zdrowotnej. Muszą jednak spełnić dwa warunki: zamieszkiwać w Polsce i spełnić wymogi kryterium dochodowego. Nie będzie jednak konieczne posiadanie obywatelstwa polskiego. Nowe przepisy umożliwiają też uzyskanie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez obywatela państwa trzeciego (spoza UE) lub bezpaństwowca posiadającego status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów. Nowelizacja będzie teraz rozpatrywana w Senacie.
Ustawa deregulacyjna
Podczas minionego posiedzenia Sejm ustalił też ostateczne brzmienie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Tzw. druga ustawa deregulacyjna zmniejsza lub likwiduje ograniczenia w dostępie do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych. Na liście profesji objętych ustawą są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie – budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Drugi pakiet deregulacyjny dotyczy również np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione zostały też zawody lotnicze, np. pilota samolotowego zawodowego i liniowego, pilota śmigłowcowego zawodowego i liniowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, radiooperatora pokładowego, technika-mechanika lotniczego, technika awionika, dyspozytora lotniczego, mechanika pokładowego, skoczka spadochronowego oraz nawigatora lotniczego. Drugi etap deregulacji objął też kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.