Ustawy uchwalone na 63. posiedzeniu Sejmu
17 marca, 2014
Arsenał Pamięci
27 marca, 2014

64. posiedzenie Sejmu

64. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez posłankę Teresę Świło. Świdniczanka objęła mandat po pośle Tomaszu Smolarzu, który 12 marca 2014 r. został wojewodą dolnośląskim.
Prezydencki projekt nowelizacji prawa wodnego, który ma ułatwić budowę dróg rowerowych i szlaków dla pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, czy poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przewidujący m.in. możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych, specjalnych i integracyjnych osób, które będą wspierać nauczycieli prowadzących zajęcia – będą przedmiotem prac izby na 64. posiedzeniu Sejmu.
Posłowie zajmą się także projektami zmian w kodeksie pracy, dotyczącymi wprowadzenia zakazu handlu we wszystkie niedziele oraz zobowiązania pracodawców do potwierdzania pracownikom na piśmie istotnych warunków umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy. W porządku obrad znalazły się także dwa poselskie projekty zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, których celem jest wyeliminowanie możliwości ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej wyłącznie z powodu złej sytuacji materialnej rodziny. Sejm rozpatrzy też poselskie projekty zaostrzające kary za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.
Ponadto posłowie pracować będą m.in. nad:
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Projekt umożliwia samorządom lub związkom jednostek samorządu terytorialnego nieodpłatne przejmowanie spółek Skarbu Państwa, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja, tj. przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową. Obecnie komunalizacja, czyli przekazywanie mienia Skarbu Państwa samorządom, jest możliwa tylko w przypadku skomercjalizowanych spółek. Rząd wskazuje, że niektóre spółki z udziałem Skarbu Państwa – z uwagi na ich profil działania (np. zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności) – nie mogą kierować się wyłącznie optymalizacją zysków,
– poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy proponują ustawowe upoważnienie ministra finansów do wydania rozporządzenia, w którym miałby on określić transakcje lub kategorie podatników, dla których obowiązek zapłaty podatku VAT powstawałby dopiero po uregulowaniu należności przez odbiorcę towaru lub usługi. Oznacza to wprowadzenie do przepisów nowego wyjątku od generalnej zasady, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku powstaje już w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usługi,
– rządowym projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt, obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach.
Posłowie rozstrzygną też w głosowaniach o dalszych losach dwóch projektów nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Pierwsze czytania obu projektów odbyły się 14 marca 2014 r. W dyskusji zostały zgłoszone wnioski o ich odrzucenie w pierwszym czytaniu. Posłowie będą mieli także możliwość zadawania przedstawicielom rządu pytań m.in. w sprawie wirusa ASF zwanego afrykańskim pomorem świń, w sprawie braku nadzoru nad funkcjonowaniem ZUS, a także na temat przekraczania maksymalnego czasu dotarcia do chorego przez pogotowie ratunkowe w woj. małopolskim po wdrożeniu reformy likwidującej regionalne dyspozytornie pogotowia ratunkowego.
Fot. Krzysztof Białoskórski