Pomoc dla przedsiębiorców – ustawa antykryzysowa bis wchodzi w życie
21 listopada, 2013
Abolicji ciąg dalszy…
25 listopada, 2013

54. posiedzenie Sejmu

Na 54. posiedzeniu Sejmu, które rozpoczęło się 20 listopada, Izba pracowała m. in. nad rozwiązaniami służącymi efektywnemu wykorzystywaniu środków unijnych w latach 2014-2020. Ponadto posłowie zajęli się także projektami wydłużającymi okres przedawnienia ścigania przestępstw seksualnych wobec małoletnich oraz propozycją nowelizacji kodeksu wyborczego.
W porządku 54. Posiedzenia Sejmu znalazły się m.in.:
– projekt nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy. Projekt wprowadza zakaz agitacji wyborczej w kościołach oraz miejscach kultu religijnego innych związków wyznaniowych. Zgodnie z projektem za złamanie tego zakazu będzie grozić grzywna. Obecnie grzywna jest przewidziana za prowadzenie agitacji wyborczej m.in. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach wojskowych oraz lokalach wyborczych, a także w zakładach pracy, jeśli zakłóca ona ich normalne funkcjonowanie.
– projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt ma kompleksowo uregulować w nowej ustawie takie zagadnienia jak: zakładanie i funkcjonowanie ogrodów działkowych oraz zarządzanie nimi, likwidacja ogrodów działkowych, prawa i obowiązki właścicieli oraz użytkowników działek, status działkowców, prawa spadkobierców do nieruchomości, na których położone są ogrody działkowe, zakres zarządzania ogrodami działkowymi oraz zasady ustrojowe funkcjonowania ogrodów działkowych.
– poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 1753). Projekt rozszerza katalog przestępstw, w przypadku których skazanie nie ulega zatarciu. Obecnie zatarciu nie ulega skazanie na karę więzienia bez zawieszenia za przestępstwa seksualne popełnione wobec dzieci poniżej 15 roku życia. Wnioskodawcy proponują, aby zatarciu nie ulegało także skazanie za zabójstwo.
– senacki projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt przywraca ulgę podatkową dla osób z III grupy podatkowej, tj. dalekich krewnych i osób niespokrewnionych, które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie. Oznacza to przywrócenie ulgi mieszkaniowej polegającej na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości tej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110 m2 jej powierzchni użytkowej. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. o niekonstytucyjności przyjętego w 2006 r. przepisu likwidującego tę ulgę.
– senacki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje on działaczy opozycji demokratycznej, którzy z powodu represji politycznych nie mogli podejmować pracy w czasach PRL. Obecnie okresy pozostawania bez pracy przez opozycjonistów są uznawane za tzw. okresy nieskładkowe.
Sejm zapozna się także z przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem: „Strategia Rozwoju Kraju 2020”, który zastąpi przyjętą w 2006 r. strategię na lata 2007-2015. Istotą nowego dokumentu jest wykorzystanie gospodarczego i społecznego potencjału Polski oraz możliwości instytucjonalnych dla szybkiego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz poprawy życia jego mieszkańców. Najważniejsze zadania będą realizowane w trzech strategicznych obszarach: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i terytorialna kraju. Kluczowe cele w pierwszym obszarze to m.in.: zwiększenie efektywności instytucji publicznych oraz zapewnienie środków na działania rozwojowe poprzez ich ukierunkowanie na wybrane kwestie. Obszar dotyczący konkurencyjnej gospodarki opiera się m.in. na wzmocnieniu stabilności makroekonomicznej, zwiększeniu innowacyjności gospodarki oraz rozwoju kapitału ludzkiego dzięki podniesieniu aktywności zawodowej. W ramach zadań z zakresu spójności społecznej i terytorialnej dokument zakłada m.in. integrację społeczną poprzez zwiększenie aktywności osób wykluczonych społecznie oraz zmniejszenie ubóstwa, jak również zapewnienie określonych standardów usług publicznych. Posłowie wysłuchają także Informacji minister edukacji narodowej na temat skutków nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w zakresie m.in. przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli.
Foto.: Krzysztof Białoskórski