„Jestem Widoczny – Jestem Bezpieczny”
31 października, 2013
Posiedzenie Komisji Sejmowych
7 listopada, 2013

53. posiedzenie Sejmu

53. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się uczczeniem pamięci Tadeusza Mazowieckiego.  Decyzją Prezydium Sejmu jedna z sal w budynku komisji sejmowych będzie nosiła imię pierwszego niekomunistycznego premiera III RP. Ustawa okołobudżetowa, nowelizacja ustawy o finansach publicznych, a także zmiana w kodeksie postępowania karnego, to kilka z tematów jakimi Zajma się posłowie.  Zapoznają się również ze sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r.
Izba pracować będzie m.in. nad:
– Rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Projekt przewiduje utrzymanie do 31 grudnia 2016 r. obecnie obowiązujących stawek VAT – 23 proc. i 8 proc.,
– Rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem projektu jest przyspieszenie wymiany informacji między unijnymi instytucjami zabezpieczenia społecznego,
– Rządowym projektem nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Projekt dostosowuje polskie przepisy regulujące funkcjonowanie spółek przewozowych do wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych,
– Rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt rozszerza możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez lekarzy pediatrów i internistów. Ten segment zostanie otwarty dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, jak również specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub pediatrii,
– Poselskim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego. Wnioskodawcy proponują, aby oskarżony, który został uniewinniony prawomocnym wyrokiem z powodu oczywistego braku podstaw oskarżenia, miał prawo żądać odszkodowania od Skarbu Państwa. Dotyczyłoby to prawomocnych wyroków wydanych zarówno przez sąd pierwszej instancji, jak i odwoławczy,
– Poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Nowelizacja wprowadza zwolnienie od podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony z PIT będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn,
– Poprawkami  Senatu do uchwalonej 11 października 2013 r. nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych poprzez m.in. wprowadzenie mechanizmów nadzoru nad ich wykonaniem. Nowelizacja wzmacnia też możliwości egzekwowania przez podwykonawców ich praw np. do terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia. Ustawa nakłada na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu, w terminie 7 dni od ich zawarcia, umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane.
W bloku głosowań posłowie rozstrzygną też w sprawie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji, „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”. Pytania referendalne zaproponowane przez wnioskodawców dotyczą zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków oraz obowiązku przedszkolnego pięciolatków, a także przywrócenia w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów. Referendum miałoby również być okazją do poznania opinii społeczeństwa na temat propozycji stopniowego powrotu do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej oraz ustawowego powstrzymania procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli.