7. edycja konkursu "Moja Mama" już za nami!
27 maja, 2013
Kwestia bezrobocia – kluczowa na IV Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego
29 maja, 2013

52 tygodnie płatnego urlopu po urodzeniu dziecka

Rok Rodziny
W kilku zasadniczych kwestiach rok 2013 staje się przełomowy dla polskich rodzin. Obserwując realizowane projekty oraz planowane rozwiązania w polityce prorodzinnej należy przyznać, że rok 2013 to rok pod hasłem RODZINY. A co równie ważne – wciąż trwają prace nad zmianami, które mają za zadanie wspierać rodziny, umożliwić im łatwiejsze godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.
Cieszę się, że na wczorajszym posiedzeniu Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację Kodeksu Pracy, która wprowadza roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka.– mówi Katarzyna Mrzygłocka. Dane dotyczące skutków wprowadzenia dłuższego urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego są bardzo pomocne i optymistyczne w ocenie tego projektu. Potwierdzają, że wskaźnik zatrudnienia kobiet na rynku pracy rośnie wraz z wydłużaniem płatnego urlopu związanego z wychowywaniem dziecka. – dodaje posłanka.
Rewolucja na rzecz dzietności i bezpieczeństwa matki
Projektowane rozwiązania mają ułatwić sprawowanie opieki nad małym dzieckiem w okresie pierwszego roku jego życia. Chcemy to osiągnąć poprzez umożliwienie pracownicy-matce dziecka oraz pracownikowi -ojcu dziecka korzystania z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z nowej instytucji urlopu rodzicielskiego.  Nowelizacja przepisów jest swego rodzaju odpowiedzią na zasygnalizowane problemy związane z pogodzeniem obowiązków pracowniczych i rodzicielstwa. Łączny wymiar tych urlopów ma wynieść 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich wymiar ten wyniesie od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił do 6 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i do 8 tygodni, w przypadku porodu mnogiego. Racjonalnym rozwiązaniem jest przyznanie obojgu rodzicom prawa do skorzystania z tego urlopu. Aby zapewnić możliwość sprawowania nieprzerwanej opieki nad małym dzieckiem dodatkowy urlop macierzyński wykorzystywany może być jednorazowo lub częściach, ale nie więcej niż dwóch, w wymiarze tygodnia lub wielokrotności tygodnia, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej.
Nowelizacja pozwoli elastyczniej korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Obowiązujące przepisy nie dają bowiem szansy wykorzystania tego urlopu w dwóch częściach. Warte podkreślenia jest również, że będzie możliwe korzystanie z tego urlopu zarówno przez pracownicę-matkę dziecka, jak i pracownika-ojca dziecka. Zachowana zostanie jednak zasada, zgodnie z którą jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, w tym samym czasie z uprawnienia do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może korzystać tylko jedno z nich. Nowym uprawnieniem związanym z pełnieniem funkcji rodzicielskich jest instytucja urlopu rodzicielskiego. Nowelizacja przewiduje przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego pracownikowi, który wykorzystał pełny wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Taki pracownik będzie mógł korzystać z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Maksymalny wymiar takiego urlopu wynosi 26 tygodni. By uelastycznić korzystanie z tego uprawnienia dla rodziców ustalono, że z urlopu będzie można korzystać jednorazowo albo w częściach. Nowelizacja zakłada podział urlopu nie więcej niż na trzy części, z których każda nie mogłaby być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia. Ten konkretny podział został wprowadzony z myślą o pracodawcach, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do organizacji procesu pracy. Co istotne – z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka, oczywiście w łącznym wymiarze do 26 tygodni. Projekty określają również formalne wymagania wobec wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Urlop dodatkowy i rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym jednak niż pół etatu). Analogiczne uprawnienia gwarantuje się pracownikom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
Podsumowując – od 17 czerwca br. rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r. przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.