Paliwo z mułów węglowych !
22 października, 2013
Nowe instrumenty rozwoju na lata 2014-2020
23 października, 2013

52. posiedzenie Sejmu

Dzisiaj, 22 października rozpoczęło się 52. Posiedzenie Sejmu. Tym razem posłowie będą pracowali nad projektem ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Rozpatrzony zostanie również obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowej sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji. Izba będzie też pracować nad propozycjami zmian w ustawie – Kodeks wyborczy oraz projektami zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  Przedyskutowana zostanie również  kwestia nowelizacji przepisów dotyczących finansowania partii politycznych. Izba rozpatrzy także wstępne wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunał Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej członków.
Ponadto posłowie zajmą się m.in.:
– projektem ustawy proponującym zmiany wprowadzające zwolnienie od podatku PIT dochodów uzyskanych ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów. Zwolniony z PIT będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn;
– poselskim projektem nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zwiększenie ochrony interesów konsumentów korzystających z usług instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków. Projekt przewiduje m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła wykorzystywać do celów edukacyjnych i informacyjnych – bezpłatnie i w czasie przez siebie określonym – publiczne środki masowego przekazu i przy ich pomocy publikować komunikaty i ostrzeżenia. Ponadto proponowana nowelizacja poszerza przepisy w zakresie oceny zdolności kredytowej;
– poselskim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest m.in. wprowadzenie ułatwień dla wyborców. Projekt daje możliwość głosowania korespondencyjnego wszystkim wyborcom w kraju, a nie tylko osobom niepełnosprawnym oraz utrzymuje ją dla wyborców przebywających za granicą. Projekt zakłada także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m.in.: skraca z 14 do 5 dni przed wyborami termin na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez nich lokalu;
– projektem nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska, który powstał w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch poselskich projektów. Zmiany zakładają, że wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów będą stanowić dochody jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których składowane są odpady. W myśl nowelizacji, wpływy te stanowiłyby w 50 proc. dochód budżetu gminy, a w 10 proc. powiatu. Pozostałe 40 proc. wpływów stanowić będzie przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35 proc.) i funduszu wojewódzkiego (65 proc.);
– rozpatrzeniem poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarte w nim zmiany dotyczą art. 118, 125 i 235 ustawy zasadniczej. Projekt przewiduje m.in. zakaz odrzucania projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu, zniesienie wobec nich tzw. zasady dyskontynuacji oraz nadanie przedstawicielowi komitetu inicjatywy ustawodawczej tych samych praw, jakie przysługują obecnie innym wnioskodawcom projektów ustaw. Projekt wprowadza także obowiązek zarządzenia przez Sejm referendum ogólnokrajowego, jeśli z taką inicjatywą wystąpi co najmniej milion obywateli mających prawo wybierać posłów do Sejmu;
poselskimi projektami nowelizacji ustaw dotyczących zasad wypłacania pieniędzy z budżetu państwa partiom politycznym : ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382- KP SP), ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648- KP Twój Ruch), ustawy o partiach politycznych oraz Kodeksu wyborczego (druk nr 1649- KP PO) i ustawy o partiach politycznych (druk nr 1756- KP SLD). Projekt wniesiony przez grupę posłów KP PO przewiduje całkowitą likwidację subwencji i dotacji wypłacanych partiom politycznym z budżetu państwa, pozostawiając źródła samofinansowania  partii ze składek członkowskich, z darowizn, spadków i zapisów oraz z dochodów z majątku. Z wyliczeń autorów projektu wynika, że dzięki wprowadzeniu proponowanych rozwiązań w latach 2014-2019 budżet państwa zaoszczędziłby ok. 424 mln zł.
W porządku obrad 52. posiedzenia Sejmu znalazło się również rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji, „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”. Celem pytań referendalnych zaproponowanych przez wnioskodawców jest wyrażenie poparcia lub jego braku m.in. w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków oraz stopniowego powrotu do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej. Dokument wpłynął do Sejmu 30 lipca 2013 r. Uzasadnienie przedstawi pełnomocnik grupy obywateli Tomasz Jerzy Elbanowski.
Foto.: Krzysztof Białoskórski