Nowa Przewodnicząca struktur PO w powiecie wałbrzyskim
7 października, 2013
Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?
10 października, 2013

51. posiedzenie Sejmu

Projekty dotyczące usprawnienia funkcjonowania organizacji pożytku publicznego oraz przyznania świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej Sybirakom to m.in. tematy omawiane na 51. posiedzeniu Sejmu. Izba będzie także pracować m.in. nad wsparciem na odszkodowania za nieruchomości zajęte na mocy tzw. dekretu Bieruta oraz rozpatrzeniem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Omówiony zostanie również  rządowy projekt ustawy budżetowej na 2014 r. Zgodnie z projektem wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., deficyt budżetowy nie przekroczy 47,7 mld zł, a średnioroczna inflacja ma być na poziomie 2,4 proc. Szacowane dochody wyniosą 276,9 mld zł.
Posłowie zajmą się również na 51. posiedzeniu Sejmu:
– rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego. Projekt przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców przez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Pieniądze byłyby przyznawane bezzwrotnie na zasadzie pomocy de minimis,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo prawidłowej realizacji zamówień publicznych poprzez m.in. wprowadzenie mechanizmów nadzoru nad ich wykonaniem. Projekt wzmacnia też możliwości egzekwowania przez podwykonawców ich praw np. do terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja nakłada na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Celem projektu jest zwiększenie gwarancji wykonywania wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem ich kompleksowości oraz umożliwienie przedłużania okresu obowiązywania wygasających umów o udzielanie tych świadczeń, w przypadku ewentualnej niemożności ich dalszego udzielania,
– rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Projekt przewiduje utrzymanie do 31 grudnia 2016 r. obecnie obowiązujących stawek VAT – 23 proc. i 8 proc. Zakładają to przyjęte w kwietniu 2013 r. przez Radę Ministrów „Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013” oraz „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016”. Projekt ma służyć ochronie zagrożonej równowagi budżetu państwa, która wraz ze stabilnością finansów publicznych jest priorytetową wartością konstytucyjną,
– projektem nowelizacji ustawy – Kodeks pracy. Projekt przewiduje, że pracodawcy nie będą mogli żądać, żeby pracownik wystawił weksel, a także złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub o uznaniu długu w celu zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń pracodawcy wobec pracownika. Nowelizacja ma poprawić sytuację pracowników, wobec których były dotychczas stosowane takie praktyki. Projekt jest inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP Platforma Obywatelska,
–  poselskim projektem ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługującym sybirakom – kombatantom przebywającym w latach 1939-1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Projekt przewiduje wypłacenie z budżetu państwa jednorazowego świadczenia pieniężnego osobom, które w latach 1939-1956 z przyczyn politycznych, religijnych lub narodowościowych przebywały na przymusowym zesłaniu lub były deportowane w ZSRR,
– poselskim projektem uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii. W projekcie Izba wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia działań mających na celu obronę chrześcijan przed eksterminacją, podkreślając, że niedopuszczalna jest bezczynność w obliczu mordów na tle religijnym,
Sejm przeprowadzi także trzecie czytanie projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk 1713). Środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary będą trafiały na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Pieniądze te będą przeznaczane na finansowanie inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz na ich budowę lub przebudowę.
Foto. Krzysztof Białoskórski