Z wizytą u Przedszkolaków!
25 września, 2013
Życzenia na nowy rok akademicki
30 września, 2013

50. posiedzenie Sejmu w pigułce

Posłowie na 50. posiedzeniu Sejmu zajmą się m. in. wprowadzeniem programu „Mieszkanie dla młodych” , projektami dotyczącymi przeznaczania pieniędzy z mandatów z fotoradarów na inwestycje drogowe oraz liberalizacją zasad prowadzenia zbiórek publicznych.
Izba zapozna się także z Informacją Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych, zabezpieczenia wypłaty bieżących świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przewidywanej wysokości emerytury wypłacanej z I i II filara ubezpieczeniowego. Ponadto wysłuchana zostanie informacja bieżąca w sprawie planowanej reformy publicznych służb zatrudnienia.
Program „Mieszkanie dla młodych” będzie pomocą państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (2014- 2018 r.).) Z pomocy tej będą mogły skorzystać małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia. W przypadku małżeństw ograniczenie wiekowe będzie dotyczyć tylko jednego z małżonków. Kredyt będzie udzielany jedynie w złotówkach. Projekt zakłada m.in. dofinansowanie wkładu własnego dla kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym. Dofinansowanie wkładu własnego dla singli i rodzin bezdzietnych ma wynosić 10 proc. powyższej kwoty, a dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko – 15 proc. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m2, natomiast samo mieszkanie nie będzie mogło być większe niż 75 m2. Dodatkowe wsparcie – w postaci spłaty części kredytu – przewidziano dla osób, u których w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Systemem objęto także dopłaty na budowę i kupno na rynku pierwotnym domu jednorodzinnego o powierzchni do 100 m2.
Posłowie pracować będą również m. in. nad:
– projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk 1713). Środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary mają trafiać na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego i będą przeznaczane na finansowanie inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz na budowę lub przebudowę dróg krajowych,
– projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania środków UE w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG),
– komisyjnym projektem nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks wykroczeń. Celem projektu jest wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się kartą parkingową.
– prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Głównym celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców na działanie samorządu, ułatwienie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (JST) na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz wzmocnienie konstytucyjnie zagwarantowanej samodzielności JST,
– obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Celem nowelizacji jest uchylenie przepisów zezwalających na przerwanie ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Projekt, przedstawiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, wpłynął do Sejmu 21 marca 2013 r., a 27 sierpnia 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu,
– rządowym projektem ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Celem projektu jest liberalizacja zasad przeprowadzania zbiórek publicznych, ułatwienie organizowania akcji charytatywnych i zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji o takich przedsięwzięciach i ich efektach.
W ostatnim dniu posiedzenia planowane jest także podjęcie przez aklamację uchwały w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka. Sejm wskazując, że jest to także rocznica agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r., chce oddać hołd wszystkim Polakom, których w wyniku zbrojnych działań, począwszy od XVII wieku zesłano na Syberię, inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego.
Fot. Krzysztof Białoskórski