Gmina Świdnica dziękowała za plony
10 września, 2013
Od 1 września – szersza grupa rodziców z prawem do składek
12 września, 2013

48. posiedzenie Sejmu w pigułce

Na trwającym właśnie posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m. in. projektem nowelizacji budżetu na 2013 r. oraz tzw. ustawy okołobudżetowej, zmianami w ustawach o VAT, CIT oraz PIT, a także projektami nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym oraz o Policji. Ponadto Izba rozpatrzy przedłożone przez prezydenta projekty zmieniające ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz – Prawo wodne.
W pierwszym punkcie porządku dziennego Izba przeprowadzi drugie czytanie projektu nowelizacji budżetu na rok 2013 oraz tzw. ustawy okołobudżetowej. Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 zakłada, że dochody budżetu państwa mają wynieść 275 729 440 tys. zł, natomiast wydatki budżetu państwa 327 294 440 tys. zł. Zgodnie z założeniami nowelizacji deficyt nie przekroczy 51 565 000 tys. zł. Zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej wiążą się z nowelizacją budżetu na 2013 r. i dotyczą wyłącznie tego roku. Częściowe ograniczenie wydatków budżetu państwa jest związane ze zmianą prognoz makroekonomicznych. Projekt zmniejsza wydatki państwa na finansowanie potrzeb obronnych armii.
Posłowie pracować będą również m.in. nad:
Ustawą o samorządzie gminnym– celem jest stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania rad seniorów o charakterze konsultacyjno – opiniodawczym.
Nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne. Celem projektu jest zwiększenie efektywności monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych.
Projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Od 1 listopada 2013 r. akcyza ma objąć wyroby gazowe takie jak gaz ziemny i inne węglowodory. Nowelizacja jest związana z upływem 31 października 2013 r. zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego dla celów opałowych. Po tej dacie Polskę obejmą regulacje unijne, przewidujące zwolnienie tych wyrobów z akcyzy w konkretnych sytuacjach.
Poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług– celem projektu jest wyeliminowanie barier dla prowadzenia działalności gospodarczej przez najmniejsze firmy. Nowelizacja zakłada zwolnienie części podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie ma objąć podatników, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty równej 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego.
Projektem nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ma on ułatwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kontakty uprawnionych podmiotów z administracją publiczną.
Izba zajmie się też senackim projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt umożliwia rolnikom prowadzenie nieopodatkowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. wędlin, dżemów, kompotów czy serów) w niewielkim zakresie. Wnioskodawcy podkreślają, że w obecnym stanie prawnym rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce. W myśl nowelizacji rolnik będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli osobiście lub z pomocą domowników przetworzy i sprzeda produkty rolne pochodzące z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu. Zwolnienie obejmować będzie przychody w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 7 tys. zł.
Fot. Krzysztof Białoskórski