Rady Ochrony Pracy o kontroli legalności zatrudnienia
21 maja, 2013
Już w poniedziałek poznamy tegorocznych laureatów konkursu "Moja Mama"!
23 maja, 2013

41. posiedzenie Sejmu stratuje już dziś

Początek obrad zaplanowano na godzinę 9.00. Posłowie zapoznają się dziś między innymi ze sprawozdaniami Komisji:

  • o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
  • o projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym,
  • o projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

Po wysłuchaniu sprawozdań odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia.  Poselski projekt określa szereg warunków prawno-ekonomicznych, które według wnioskodawców są niezbędne do generowania miejsc pracy. Zakres obejmuje m.in. podatki, pożyczki i kredyty udzielane ze środków publicznych oraz dopłaty bezpośrednie. Wnioskodawcy proponują również wprowadzenie opłaty na rzecz aktywizacji gospodarczej w gminach zdegradowanych ekonomicznie. Dla beneficjentów programu przewiduje się także obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Narodowy Program Zatrudnienia obejmuje także wsparcie finansowe na dzieci, stypendia edukacyjne oraz praktyki szkoleniowe. Ustawa adresowana jest wyłącznie do osób poniżej 35 roku życia. W imieniu klubu Platforma Obywatelska stanowisko nt. projektu przedstawi Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Dzisiejszy harmonogram obrad obejmuje również pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne. Zakończenie prac zaplanowano dziś na godz. 23.00.
Pani poseł Katarzyna Mrzygłocka weźmie również udział w posiedzeniach komisji sejmowych:
Godz. 10:00 – wspólne posiedzenie komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na posiedzeniu rozpatrzone zostanie sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1274).
Godz. 11:00 – posiedzenie komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawi informację w sprawie funkcjonowania systemu orzecznictwa rentowego w Polsce.

Godz. 16:00 – posiedzenie komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1186) – uzasadnia senator Stanisław Jurcewicz.