Tylko 17 posłów tej kadencji wzięło udział we wszystkich głosowaniach
23 lipca, 2012
Życzenia dla policjantów z okazji ich święta
24 lipca, 2012

19. posiedzenie Sejmu RP

Cztery dni pracy mają przed sobą posłowie – dziś rozpoczyna się bowiem czterodniowe, ostatnie w lipcu posiedzenie Sejmu RP. Jego harmonogram wygląda następująco:
24 lipca, wtorek:
godz. 10:00 – 10:15 – G ł o s o w a n i a, w tym:
– Rozstrzygnięcie punktów spornych
godz. 10:15 – 11:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 542) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 11:30 – 12:15 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druki nr 442 i 572) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 12:15 – 13:00 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (druki nr 454 i 588) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:00 – 13:45 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druki nr 427 i 587) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:45 – 14:45 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 534 i 585) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:45 – 15:45 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego (druki nr 495 i 558) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:45 – 16:30 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druki nr 463 i 579) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:30 – 20:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 552) – punkt sporny
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 553) – punkt sporny
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554) – punkt sporny
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 555) – punkt sporny (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji)
godz. 20:00 – 21:30 – Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 446 i 471) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:30 – 22:30 – ew. oświadczenia poselskie
25 lipca, środa:
godz. 9:00 – 17:00 – Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 447, 484 i 590 )
– Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2011 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druki nr 448 i 528)
– Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 443 i 523) (łączna debata krótka-przedłużona)
godz. 17:00 – 19:30 – Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku wraz z opinią Komisji (druki nr 485 i 586) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:30 – 20:30 – Sprawozdanie Komisji o pilnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (druki nr 551 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów
godz. 20:30 – 21:15 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 589 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:15 – 22:00 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 492 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:00 – 22:45 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 489 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 22:45 – 23:30 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 542 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 23:30 – 00:30 – ew. oświadczenia poselskie
26 lipca, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15 – Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 13:30 – Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druki nr 595 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz.13:30 – 16:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 591) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) – punkt sporny
godz. 16:00 – 18:00 – Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2011 wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 384 i 545) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 19:45 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 531) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:45 – 21:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 532) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 21:30 – 22:30 – ew. oświadczenia poselskie
27 lipca, piątek:
godz. 9:00 – 11:00 – G ł o s o w a n i a
godz. 11:00 – 13:30 – Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 365 i 544) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 14:30 – ew. oświadczenia poselskie
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny spotka się dwa razy w czwartek, 26 lipca. Najpierw o godzinie wspólnie z Komisją do Spraw Kontroli Państwowej jej członkowie będą rozmawiać o sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 roku (druk nr 540) oraz o stanowisku Rady Ochrony Pracy w tej sprawie. Natomiast o godzinie 16:15 komisja spotka się w celu rozpatrzenia wniosku podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski